Hon tar över ef­ter Reichen­berg

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

I för­ra vec­kan skrev vi om att Mo­de­ra­ter­nas val­be­red­ning fö­re­sla­git Han­na Bocan­der, 37 år, som ny ord­fö­ran­de för kom­mun­sty­rel­sen.

Nu är be­slut ta­get och Han­na Bocan­der blir ny kan­di­dat till pos­ten.

– Nu är det fullt fo­kus på vägen fram­åt och på att vin­na till­ba­ka många väl­ja­res för­tro­en­de för oss. Det­ta är in­te en­bart en upp­gift som vi­lar på mig ut­an vi har ett bra lag och det är ett ar­be­te som vi ska gö­ra till­sam­mans, sä­ger Han­na Bocan­der.

Vem som till slut kom­mer sit­ta på pos­ten som ord­fö­ran­de kom­mer att be­slu­tas i kom­mun­full­mäk­ti­ge in­nan års­skif­tet.

FO­TO: JO­A­KIM KRÖGER

KAN­DI­DAT. Han­na Bocan­der fö­reslås ta över pos­ten som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de ef­ter Olle Reichen­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.