För när­ma­re fy­ra må­na­der se­dan stäng­de Slag­te­ri­ak­tie­bo­la­get sin re­stau­rang i Fäl­tö­versten. Se­dan dess har ett hel­täc­kan­de plank mött köp­cent­ru­mets be­sö­ka­re. Men nu bör­jar ett nytt kon­cept ta form.

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Patrik Wirén

Jo­han­nes And­val­ler, af­färs­om­rå­des­chef på Sa­bis, be­rät­tar hur fö­re­ta­get an­vän­der lo­kal­be­folk­ning­ens be­hov som ut­gångs­punkt när de ut­for­mar ut­rym­met i Fäl­tö­versten.

– Vi har gjort kun­dun­der- sök­ning­ar i om­rå­det med bå­de dju­pin­ter­vju­er och fo­kus­grup­per. Det är folk som rör sig i Fäl­tö­versten och om­kring Kar­la­plan som har be­rät­tat om si­na be­hov och mat­va­nor. På det vi­set blir det väl­digt lo­kalt, sä­ger han.

Det som fram­kom av un­der­sök­ning­en, som in­tres­se­ra­de själ­va kun­de an­mä­la sig till via Sa­bis ka­na­ler, var att många är stres­sa­de. Sam­ti­digt vill de än­då kun­na äta bra mat, vil­ket in­te all­tid är det enk­las­te.

– Vi vill er­bju­da ett ”li­fe hack” för att mö­ta kun­der­nas be­hov kring mat och dryck från mor­gon till kväll. Vi dri­ver Hem­köp Sa­bis Fäl­tö­versten som lig­ger in­till och tar med oss en del av det vi gör i bu­ti­ken och ut­veck­lar det in­om ra­men för ett re­stau­rang­kon­cept skul­le man kun­na sä­ga, sä­ger han.

Jo­han­nes And­val­ler be­skri­ver kon­cep­tet som en kors­ning mel­lan re­stau­rang och bu­tik. Öp­pet­ti­der­na ska va­ra ge­ne­rö­sa med möj­lig­het att bå­de ta hem el­ler äta ma­ten på plats. Vil­ken sorts rät­ter som kom­mer att ser­ve­ras är än­nu oklart, men i ja­nu­a­ri ska Sa­bis nya kon­cept stå klart.

– Men vi vill gär­na va­ra i fram­kant när det gäl­ler matupp­le­vel­ser, så myc­ket kan jag sä­ga, kon­sta­te­rar Jo­han­nes And­val­ler.

Det hän­der bakom plan­ket i Fäl­tan Vi vill er­bju­da ett ’li­fe hack’ för att mö­ta kun­der­nas be­hov.

LIFEHACK. Bakom des­sa väg­gar väx­er det nya kon­cep­tet fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.