Ös­ter­malmspo­li­sens tre fo­kus­om­rå­den

Danderyds Nyheter - - Stockholm -

Trygg­het på of­fent­lig plats. Här in­går av­spärr­ning­ar­na på Stu­re­plan som en del i ar­be­tet för att öka trygg­he­ten. Ett an­nat ex­em­pel är de trygg­hets­vand­ring­ar som ar­ran­ge­ras till­sam­mans med lokala ak­tö­rer för att se vad som kan gö­ras för att stär­ka trygg­he­ten i ett spe­ci­fikt om­rå­de. För­ra året gick vand­ring­en i Hum­le­går­den, nu un­der hös­ten är det ett om­rå­de kring Ös­ter­malm­storg som ska tryg­gas. In­brott i bo­stad. Den in­brottsvåg som märkts i he­la Stock­holms­re­gi­o­nen har ock­så drab­bat Östermalm. Nu ar­be­tar po­li­sen med att in­for­me­ra äld­re om hur de kan fö­re­byg­ga in­brott och be­drä­ge­ri­er. Stock­holms stad öpp­na­de för någ­ra vec­kor se­dan även ett in­for­ma­tions­cen­ter för se­ni­o­rer på Bo Berg­mans­ga­ta. Grann­sam­ver­kan är yt­ter­li­ga­re ett verk­tyg för att främ­ja brott.

Ung­do­mar re­la­te­rat till dro

ger. Även unga på Östermalm an­vän­der dro­ger. Po­li­sen gör bland an­nat sär­skil­da in­sat­ser i sam­band med lov då de är ute och pra­tar med stads­de­lens unga. De har även ut­veck­lat sam­ar­be­tet med fäl­tas­si­sten­ter­na och be­va­kar de skogs­rejv som fö­re­kom­mer i Norra Djurgårdsstaden som­mar­tid.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

TRYGGHETSFOKUS. Kom­mun­po­li­sen Ju­lia Lars­son ar­be­tar för att öka trygg­he­ten på Östermalm.

MÖ­TE. Ju­lia Lars­son med sä­ker­hets­stra­te­gen Said Kan­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.