Po­li­sen: Ing­en tra­fik på Stu­re­plan

ÖSTERMALMSPOLISEN OM AV­SPÄRR­NING­AR­NA PISTOLRÅNAREN TRYGGHETSARBETET

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Patrik Wirén patrik.wi­ren@di­rekt­press.se

Spär­ra av sto­ra de­lar av Stu­re­plan för tra­fik nat­te­tid un­der hel­ger­na. Det fö­re­slår Östermalmspolisen som en av fle­ra åt­gär­der för att öka trygg­he­ten i om­rå­det.

Vi träf­far kom­mun­po­li­sen Ju­lia Lars­son i sam­band med ett mö­te med sä­ker­hets­stra­te­gen Said Kan­ni på Ös­ter­malms stads­dels­för­valt­ning på Kar­la­vä­gen. De bå­da har en stän­digt på­gåen­de dialog och i dag ska det prak­tis­ka in­för en kom­man­de trygg­hets­kon­fe­rens av­hand­las.

Just trygg­he­ten är en av de högst pri­o­ri­te­ra­de frå­gor­na och ett av Ös­ter­malmspo­li­sens fo­kus­om­rå­den. Som ex­em­pel på en av de mer lyc­ka­de in­sat­ser­na näm­ner Ju­lia Lars­son som­ma­rens av­spärr­ning­ar vid Stu­re­plan.

– De gjor­de stor skill­nad och ska­pa­de ett lug­na­re kli­mat för po­lis, ord­nings­vak­ter och re­stau­rang­per­so­nal, sä­ger hon.

Det var un­der tre helger som sto­ra de­lar av Stu­re­plan spär­ra­des av för tra­fik nat­te­tid. Syf­tet var att öka trygg­he­ten bå­de för bo­en­de och re­stau­rang­per­so­nal i det krog­tä­ta om­rå­det. Nu vill Ju­lia Lars­son gö­ra av­spärr­ning­ar­na per­ma­nen­ta ef­tersom hon me­nar att för­sö­ket gav en tyd­ligt po­si­tiv ef­fekt.

– Vi vil­le bland an­nat gö­ra det svå­ra­re för bil­bur­na kri­mi­nel­la att up­pe­hål­la sig i kvar­te­ren, men det hand­la­de ock­så om en tra­fik­far­lig si­tu­a­tion som be­höv­de åt­gär- Vi vil­le bland an­nat gö­ra det svå­ra­re för bil­bur­na kri­mi­nel­la. das. Det är of­ta tra­fik­ka­os på plat­sen, vil­ket bi­drar till att bi­lis­ter många gång­er bry­ter mot tra­fik­reg­ler­na ge­nom att till ex­em­pel åka upp på trot­to­a­rer­na för att kom­ma fram.

Po­li­sen har för av­sikt att ta upp ären­det med tra­fik­nämn­den i Stock­holms stad.

– Det är en stor frå­ga så det kom­mer att ta tid in­nan den kan klub­bas, men vi hop­pas på ett be­slut så snart som möj­ligt, sä­ger Ju­lia Lars­son.

I nu­lä­get går det in­te att pra­ta om trygg­he­ten på Östermalm ut­an att ock­så näm­na den så kal­la­de pistolrånaren. Se­dan i som­ras har sex per­so­ner i om­rå­det kring Kar­la­plan ho­tats med pi­stol och rå­nats på si­na smyc­ken och kloc­kor. Ju­lia Lars­son be­rät­tar att de än­nu in­te har nå­gon miss­tänkt och upp­ma­nar all­män­he­ten i stads­de­len att va­ra ext­ra upp­märk­sam.

– Vi tyc­ker in­te att det finns an­led­ning att va­ra rädd, men var vak­sam när nå­gon går ef­ter dig och håll koll på vem du släp­per in i trapp­hu­set, sä­ger hon och tilläg­ger att den som har tips är väl­kom­men att ringa 114 14.

– Vi hop­pas på ett snart upp­klar­nan­de, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.