DET STO­RA V GBR KET

Dan­de­ryd vs Tä­by:

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Det var i bör­jan av ok­to­ber som Dan­de­ryds po­li­ti­ker ut­tryck­te sig om pro­blem på vägar­na i Dan­de­ryd, för att många Tä­by­bor ”smit­å­ker”. I stäl­let vill de ha ut tra­fi­ken på E18 re­dan i Tä­by. Nå­got som rört upp käns­lor.

– Al­la vill le­da ut tra­fi­ken på stör­re vägar och har vi då E18 så vill vi na­tur­ligt­vis att Tä­by­bor tar den in till stan, sä­ger Bengt Syl­van (L), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den i Dan­de­ryd.

Op­po­si­tions­rå­det Siv Sahl­ström ( C) står fast vid att Ene­by­bergs­vä­gen in­te är till för ge­nom­farts­tra­fik.

– Vi har E18 som vi släp­per ige­nom all tra­fik på och då tyc­ker vi att man li­ka gär­na kan åka ut på den. Det är det vi hål­lit på med i många, många år, att Tä­by ska av­le­da tra­fi­ken så att de kom­mer ut på E18 re­dan norr om Ene­by­berg, sä­ger hon.

”Ing­en lokal­ga­ta”

Siv Sahl­ström sä­ger att hon in­te för­står var­för Tä­by­bor är så upp­rör­da.

– Jag för­står in­te var­för de ska kö­ra ge­nom Ene­by­berg. Det mås­te väl än­då va­ra en gans­ka mar­gi­nell skill­nad hur myc­ket läng­re det är att kö­ra ut på E18 i Tä­by.

Jo­han Al­ger­non (M), ord­fö­ran­de i stads­bygg­nads­nämn­den i Tä­by, för­står dock upp­rörd­he­ten myc­ket väl. Han på­pe­kar att Ene­by­bergs­vä­gen ti­di­ga­re var en stat­lig väg.

– Nu­me­ra är det kom­mu­nalt väg­hål­lar­an­svar men det är ing­en lokal­ga­ta. Vi tyc­ker att det är orim­ligt att vi in­te kan hit­ta ett bätt­re sam­ar­be­te. Jag blir rik­tigt för­ban­nad, ni pra­tar om ” smittra­fik”. Det blir så löj­ligt att vi brå­kar, sä­ger han.

– Det är ni som brå­kar med oss, in­fli­kar Siv Sahl­ström.

Vill gö­ra en stu­die

Al­ger­non vill få till en stråk­stu­die som ser över he­la Ene­by­bergs­vä­gen och Tä­by­vä­gen.

– Jag tyc­ker att det ska va­ra möj­ligt att ta sig fram med buss, bil och cy­kel. Det sist­nämn­da är det en­da som fun­ge­rar i rus­nings­tid på

Vi tyc­ker att det är orim­ligt att vi in­te kan hit­ta ett bätt­re sam­ar­be­te. Jag blir rik­tigt för­ban­nad

Ene­by­bergs­vä­gen. Jag har he­la kom­mun­sty­rel­sen i Tä­by bakom mig i att det ni gör är oac­cep­ta­belt, sä­ger han.

Bengt Syl­van tyc­ker att Tä­by kom­mun gjort lik­nan­de åt­gär­der.

– Ni har gjort lik­nan­de sa­ker på En­hags­vä­gen och Tu­re­bergs­vä­gen, pla­ce­rat ut chi­ka­ner och smal­nat av vägen för att få ner has­tig­he­ten där, sä­ger han.

– Vi har gjort det på Tu­re­bergs­vä­gen och det blev in­te bra, så vi kom­mer för­mod­li­gen gö­ra om det, sä­ger Jo­han Al­ger­non.

Oro för kol­lek­tiv­tra­fi­ken

Nå­got som Jo­han Al­ger­non lyf­ter som ett oro­an­de pro- blem är kol­lek­tiv­tra­fi­ken, som ock­så fast­nar i kö­er på Ene­by­bergs­vä­gen. Han på­pe­kar att buss­tra­fi­ken kanske ska dras ut på E18 och in­te gå ige­nom Ene­by­berg.

– Kanske att man kan ta bort 613 ut till E18. Tyc­ker Tä­by­bor­na att det är en bra lös­ning får vi kanske tit­ta på det, sä­ger Bengt Syl­van.

Jo­han Al­ger­non sä­ger åter­i­gen att det mås­te till ett sam­ar­be­te mel­lan Tä­by och Dan­de­ryd.

– Vi kan kon­sta­te­ra att vi har ett pro­blem som drab­bar bå­da kom­mu­ner­na. Det finns ing­et an­nat sätt att lö­sa det än att sam­ar­be­ta, sä­ger han.

Att gö­ra om Ene­by­bergs­vä­gen har bå­de Bengt Syl­van och Siv Sahl­ström sagt nej till. Nu kan dock Bengt Syl­van tän­ka sig att se över vis­sa de­lar.

– Röd­lju­sen skul­le man kanske kun­na trim­ma, el­ler ta bort dem och gö­ra en ron­dell. Stråk­stu­di­en, klart vi kan tit­ta på den, det vo­re väl dumt an­nars, sä­ger han.

Men Siv Sahl­ström är fort­satt in­ställd på att lös­ning­en är att tra­fi­ken leds ut på E18 norr om Ene­by­berg.

– Vi är val­da av Dan­de­rydsbor­na. Det kan in­te va­ra rim­ligt att vi ska ha en mo­tor­led som de­lar Dan­de­ryd mitt itu och se­dan ha en ge­nom­farts­led ge­nom Ene­by­berg.

SAMTAL. Bengt Syl­van, Jo­han Al­ger­non och Siv Sahl­ströms träf­fa­des för att ”pra­ta ut” om Ene­by­bergs­vä­gen.

FO­TO: MA­RIA SVENS­SON

13 ok­to­ber. 6 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.