Sol­sy­ste­mets fa­der be­sök­te Mars i Mör­by Cent­rum

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Hege Hellström

Viss­te du att Mars lig­ger i Mör­by cent­rum? Allt tack va­re två ast­ro­no­mi­in­tres­se­ra­de her­rar som grun­da­de Swe­den So­lar Sy­stem.

Gös­ta Gahm har en god vän, Nils Bren­ning, som of­ta cyklar vid Glo­ben.

– Nis­se fun­de­ra­de på vad som skul­le hän­da om Glo­ben fick re­pre­sen­te­ra so­len och man ska­la­de ner sol­sy­ste­met, sä­ger Gös­ta Gahm, pro­fes­sor eme­ri­tus i ast­ro­no­mi vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

Det här var på 90-ta­let och en dag be­stäm­de sig vän­ner­na: ”Vi kör”. Med hjälp av en gum­mis­nodd, gem och kar­tor över Stock­holm och Sve­ri­ge kom de fram till var pla­ne­ter­na ham­nar och hur sto­ra de blir i relation till Glo­ben, ska­la 1:20 mil­jo­ner.

– Vad vi in­te ana­de var hur bra det skul­le bli, många av pla­ne­ter­na ham­na­de på in­sti­tu­tio­ner, af­färs­cent­ra och i par­ker, sä­ger Gös­ta Gahm.

Vän­ner­na kal­la­de pro­jek­tet Swe­den So­lar Sy­stem, och en av pla­ne­ter­na lig­ger pre­cis vid Åh­léns ned­re in­gång.

Ju­pi­ter snart fär­dig

Det är He­ik­ki Haa­pa­nen, järns­med, som förr drev fö­re­tag i Dan­de­ryd, som ska­pat mo­del­len av Mars. Den rö­da fär­gen kom­mer sig av att pla­ne­ten in­ne­hål­ler sto­ra mäng­der jär­nox­id, allt­så rost.

Nu är de fles­ta pla­ne­ter i sy­ste­met kla­ra, ut­om Ju­pi­ter som snart ska stå fär­dig i Sky Ci­ty på Ar­lan­da. Sa­tur­nus ska byg­gas i Uppsa­la, med im­po­ne­ran­de 14 me­ters bredd.

– Men det har ock­så till­kom­mit and­ra him­la­krop­par, som en mängd dvärg­pla­ne­ter bort­om Plu­to. Ja för­res­ten Plu­to räk­nas ju in­te läng­re som pla­net, sä­ger Gös­ta Gahm.

Han tyc­ker att Swe­den So­lar Sy­stem ock­så vi­sar på pro­por­tio­ner­na i sol­sy­ste­met – jäm­för Glo­ben med Mars i Mör­by, el­ler med as­te­ro­i­den Ves­ta vid Åva­sko­lan, som in­te är stör­re än en li­ten boll.

”Fun­de­ra på rym­den”

Att det skul­le bli ast­ro­no­mi för Gös­ta Gahm var ing­en själv­klar­het.

– Jag var in­tres­se­rad så där som många är i 14-års­ål­dern, jag fun­de­ra­de på rym­den. Men det för­svann så som det bru­kar för­svin­na.

Men en dag ham­na­de han på ob­ser­va­to­ri­et i Salt­sjö­ba­den, och fick ett jobb där.

– Jag fick fem kro­nor i tim­men och triv­des bra med kol­le­gor­na. Se­dan ba­ra rull­la­de det på. Det var ett ba­nan­skal.

För när­va­ran­de finns över 20 mo­del­ler av pla­ne­ter, as­te­ro­i­der och ko­me­ter på plats från Karls­hamn och Mal­mö i sö­der till Ki­ru­na i norr.

– Pro­jek­tet kun­de för­verk­li­gas tack va­ra en­tu­si­as­men och in­tres­set från al­la in­blan­da­de vär­dar. Skol­klas­ser be­sö­ker mo­del­ler­na, och många tu­ris­ter far från mo­dell till mo­dell, sä­ger Gös­ta Gahm.

– Och i som­ras var ett polskt tv-team här och fil­ma­de varen­da mo­dell. Det är värl­dens störs­ta mo­dell av sol­sy­ste­met och har fått en plats i Gu­in­ness re­kord­bok.

Vad vi in­te ana­de var hur bra det skul­le bli, många av pla­ne­ter­na ham­na­de på in­sti­tu­tio­ner, af­färs­cent­ra och i par­ker.

FO­TO: HEGE HELLSTRÖM

MARSMÄNNISKA. Gös­ta Gahm är ”pap­pa” till många pla­ne­ter runt om i Sve­ri­ge. Mars lig­ger i Mör­by cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.