Bank­kor­tet ska bör­ja fun­ge­ra som SL-kort

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Elin Jons­son 073 600 69 03 elin.jons­son@di­rekt­press.se

Från och med hös­ten 2019 kan du slip­pa SL­kor­tet och istäl­let blip­pa ditt bank­kort. Det kom­mer att fun­ge­ra även om det in­te är någ­ra pengar på kor­tet.

I det förs­ta ste­get av in­fö­ran­de av sy­ste­met kom­mer ba­ra en­kel­bil­jet­ter för vux­na kun­na kö­pas med det kon­takt­lö­sa kor­tet.

De re­se­nä­rer som har rätt att re­sa till ra­bat­te­rat pris hän­vi­sas till den nu­va­ran­de res­kas­san i ac­cess-sy­ste­met el­ler till att kö­pa bil­jet­ter i SL:s mo­bi­lapp.

Ge­nom att hål­la upp bank­kor­tet mot lä­sa­ren i spär­ren kom­mer sum­man för bil­jet­ten dras från bank­kor­tet. Pre­cis som med det vanliga ac­cess- kor­tet med res­kas­sa.

Ett risk­ta­gan­de

Men för­de­len är en­ligt SL att man nu har ett kort mind­re i plån­bo­ken.

Dock står det i ge­nom­fö­ran­de­be­slu­tet som klub­bats av tra­fik­nämn­den i lands­ting­et att det finns en risk att re­se­nä­rer in­för­skaf­far en gil­tig bil­jett – ut­an att ha pengar på kon­tot. En­ligt SL tar det näm­li­gen för lång tid att lå­ta det nya sy­ste­met först kon­trol­le­ra om det finns pengar på kon­to­kor­tet in­nan spär­ren öpp­nas. Sam­ma sak gäl­ler ett ny­li­gen spär­rat be­tal­kort.

”Det in­ne­bär att det finns risk för att be­tal­ning­en för re­san ute­blir om det till ex­em­pel finns för li­te pengar på kon­tot el­ler om nå­gon an­vän­der ett spär­rat be­tal­kort in­nan bil­jett­sy­ste­met fått in­for­ma­tion om att kor­tet är spär­rat”, står det i ge­nom­fö­ran­de­be­slu­tet.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

BLIP­PA. Sy­ste­met med att blip­pa bank­kort har va­rit i bruk se­dan 2014 i Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.