Med nya blipp­sy­ste­met har det bli­vit fler som plan­kar

Danderyds Nyheter - - Tyck Om! - Sand­ra Eriks­son

Det ver­kar vat­ten­tätt att åka med Roslags­ba­nan ut­an bil­jett, sär­skilt om man åker snabb­tåg.

Hur tän­ker SL? Nu ska man ord­na bil­jet­ten själv om man re­ser med Roslags­ba­nan. Tyd­li­gen kö­per ing­en av mi­na gran­nar i Roslags Näs­by/ El­la­gård bil­jett läng­re. Ing­en har sett en kon­trol­lant i rus­nings­tid el­ler på kväl­len. Och hur skall man kun­na kon­trol­le­ra i ett full­satt tåg?

De jag kän­ner ar­be­tar nä­ra Öst­ra station och be­hö­ver in­te åka tun­nel­ba­nan. En gran­ne ar­be­tar på Dan­de­ryds sjuk­hus. Hon re­ser var­je dag och tar snabb­tå­gen. Då ser hon om det sti­ger på en kon­trol­lant – tå­get stan­nar ju som be­kant in­te för­rän i Roslags Näs­by där hon ska av och sti­ger det in­te på nå­gon kon­trol­lant i Mör­by, ja då är det risk­fritt.

Dess­utom kom­mer kon­trol­lan­ter­na all­de­les för säl­lan för att det ska fun­ge­ra. Jag har åkt var­je dag och mött kon­trol­lan­ter två gång­er PÅ TIO ÅR. Må­nads­kor­tet kos­tar 860 kr då mås­te man bli böt­fälld minst två gång­er på tre må­na­der för att för­lo­ra på att in­te kö­pa kort.

Jag vill gö­ra rätt för mig men är det så att ing­en an­nan be­ta­lar, ja då läg­ger jag ock­så av. Det ver­kar vat­ten­tätt att åka med Roslags­ba­nan ut­an bil­jett, sär­skilt om man åker snabb­tåg. Och var­för har ni inga kon­trol­ler på kväl­lar­na? Då åker al­la gra­tis, men då kanske in­te kon­trol­lan­ter­na vå­gar vi­sa sig?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.