Djurs­holms­bor­na: ”Be­va­ra om­rå­det”

I ett om­rå­de i Djurs­holm mot­sät­ter sig gran­nar­na en ut­bygg­nad på en äld­re fas­tig­het. De vill att om­rå­det ska för­bli det vil­la­kvar­ter det all­tid har va­rit. Nu ska ären­det upp i bygg­nads­nämn­den.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom He­ge Hell­ström

Det kan va­ra en star­ting point om and­ra ser att det här går att gö­ra i Djurs­holm.

För två år se­dan fick Djurs­holms­gran­nar­na in­for­ma­tion om att en bo­stads­rätts­för­e­ning ha­de pla­ner på att byg­ga ut det hus de hu­se­rar i.

– För­e­ning­en drog tillbaka för­sla­get då det stred mot gäl­lan­de de­talj­plan, sä­ger Sandro Mo­ro, en av gran­nar­na.

I april i år kom ett nytt för­sök – den­na gång vil­le för­e­ning­en änd­ra de­talj­pla­nen för att se­dan kun­na gö­ra ut- och ny­bygg­na­den. Nu ska ären­det tas upp i bygg­nads­nämn­den, men gran­nar­na står på sig.

– Fas­tig­he­ten lig­ger in­om ett om­rå­de ut­pe­kad av Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet som ett riks­in­tres­se för kul­turmil­jö­vår­den i Djurs­holm. De har sla­git fast att om­rå­det är av riks­in­tres­se på grund av vil­la­om­rå­dets ka­rak­tär, sä­ger Mats Fornstedt, en an­nan bo­en­de i om­rå­det. Han fort­sät­ter: – Nu vill de spränga för att byg­ga ett ga­rage, de vill ri­va en be­fint­lig fa­sad, flyt­ta den och byg­ga till.

Men en­ligt Isa­bel­la Hök­mark (M), bygg­nads­nämn- dens ord­fö­ran­de, går det in­te att stop­pa ut­bygg­na­den.

– Jag kan för­stå gran­nar­na men det är ock­så så att den här fas­tig­hets­ä­ga­ren har en stor bygg­rätt som de kan ut­nytt­ja – det är ba­ra att sö­ka bygg­lov. Det skul­le ald­rig fal­la mig in att ta ifrån män­ni­skor si­na bygg­rät­ter, det blir rättso­sä­kert, sä­ger Isa­bel­la Hök­mark.

Vad bo­stads­rätts­för­e­ning­en vill med an­sö­kan om änd­rad de­talj­plan är att få rätt att byg­ga fem lä­gen­he­ter i stäl­let för tre, en­ligt Isa­bel­la Hök­mark.

– Om det blir så el­ler in­te kan jag in­te sva­ra på i dag, sä­ger hon.

Vär­nar om vil­la­om­rå­det

Bå­de Mats Fornstedt och Sandro Mo­ro po­äng­te­rar att det hand­lar om mer än ba­ra ett hus – det hand­lar om he­la Djurs­holm.

– Om man bör­jar med det här hu­set, då kan det bli så att fle­ra i Djurs­holm bör­jar sö­ka för­änd­rad de­talj­plan. Det finns många sto­ra hus och tom­ter här där det skul­le fin- nas möj­lig­het att byg­ga om till fler­bo­stads­hus, sä­ger Sandro Mo­ro och fort­sät­ter:

– Det kan va­ra en star­ting point om and­ra ser att det här går att gö­ra i Djurs­holm.

Kri­tik mot M, L och KD

De bå­da är kri­tis­ka till hur den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten i kom­mu­nen har han­te­rat bygg­frå­gor ti­di­ga­re.

– M och även L fick stryk i kom­mun­va­let bland an­nat på grund av bygg­frå­gor. M sä­ger ef­ter va­la­na­ly­sen att de vill be­va­ra vil­las­ta­den och att de tar till sig av kri­ti­ken. Vi tyc­ker att för­sla­get till för­änd­ring av de­talj­pla­nen in­te bor­de god­kän­nas av bygg­nads­nämn­den, sä­ger Mats Fornstedt.

Men ar­be­tet att stop­pa en för­änd­ring av de­talj­pla­nen fort­sät­ter av be­rör­da gran­nar och kring­bo­en­de.

– För många av oss här har det bli­vit li­te av en prin­cip­frå­ga. Vill po­li­ti­ker­na att fler vil­lor byggs om till fler­bo­stads­hus mås­te de va­ra trans­pa­ran­ta in­för kom­mu­nin­vå­nar­na hur de vill för­tä­ta Dan­de­ryd, sä­ger Sandro Mo­ro.

”Ing­en stör­re bygg­rätt”

Jo­han Lavén, ord­fö­ran­de i bo­stads­rätts­för­e­ning­en, me­nar att de ba­ra ska ut­nytt­ja be­fint­lig bygg­rätt. För­e­ning­en vill grä­va ner ga­ra­get och byg­ga två till lä­gen­he­ter där car­por­ten lig­ger i dag.

– Vår tan­ke är att gö­ra ett se­ni­or­bo­en­de. Vi vill gö­ra det möj­ligt för äld­re par som säl­jer sin vil­la att bo kvar i om­rå­det, sä­ger han.

– Den car­port som finns där för­svin­ner, och så blir det ett hus där. Jag tyc­ker att det är li­te trå­kigt att man pra­tar om att allt ska be­va­ras, för så är det in­te, all­ting för­änd­ras ju.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

VILL BE­VA­RA. Mats Fornstedt och Sandro Mo­ro käm­par för att be­va­ra Djurs­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.