DE ENAR FOTBOLLSLAGET MED MUSIKVIDEO

Vad kan få ett fot­bollslag att hål­la ihop? En egen musikvideo, kom man fram till i ett av IFK Stocksunds lag.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - He­ge Hell­ström El­la Sö­der­berg

På mat­cher­na bru­kar vi sät­ta på lå­ten i hög­ta­la­re, och så dan­sar och sjung­er vi till den.

Vid var­je match är det en viss sorts upp­värm­ning som gäl­ler för ni­o­å­ring­ar­na i IFK Stocksund. Näm­li­gen en egen dans, som ut­förs till en egen låt.

– Det är en team­buil­ding­grej, och jag tror att det so­ci­a­la sam­man­hang­et är än­nu vik­ti­ga­re för tje­jer, sä­ger lag­le­da­ren Kristof­fer Lun­de­gren.

Han tar ex­emp­let med lill­kil­len och lilltje­jen som kom­mer till förs­ta trä­ning­en.

– Små­kil­len bör­jar ja­ga bol­lar di­rekt och frå­gar in­te vad de and­ra he­ter. Me­dan tje­jen stäl­ler sig i dörr­öpp­ning­en och und­rar om El­sa och Es­ter är där. Där­för tror jag det är vik­tigt att sät­ta fot- bol­len i ett so­ci­alt sam­man­hang.

Mu­si­ken gjord av pap­pa

La­ra Au­bert De Tre­go­main, Eb­ba von Schultz och Lil­ly Lun­de­gren pa­u­sar trä­ning­en på Stocksunds IP för att pra­ta en stund med oss. De be­rät­tar att mu­si­ken är gjord av en pap­pa till en av tje­jer­na i la­get.

– På mat­cher­na bru­kar vi sät­ta på lå­ten i hög­ta­la­re, och så dan­sar och sjung­er vi till den. Ibland tit­tar de and­ra la­gen, sä­ger La­ra Au­bert De Tre­go­main.

– Vi trä­na­de på lå­ten ef­ter var­je trä­ning i bör­jan, sä­ger Eb­ba von Schultz.

När de skul­le spe­la in mu­sik­vi­de­on fick de gå in i en stu­dio och sjunga.

– Det var ro­ligt, vi gick in i ett rum fy­ra och fy­ra och sjöng, be­rät­tar Lil­ly Lun­de­gren.

De spe­lar lå­ten ”fot­boll i mitt hjär­ta” på cu­per och dan­sar som upp­värm­ning in­nan mat­cher – nå­got tje­jer­na tyc­ker är ro­ligt.

– För var­je cup har de ut­veck­lat någ­ra nya steg och ges­ter. I slu­tet på ok­to­ber var det match på Värm­dö, sam­ling kvart i sju. När tje­jer­na gjort dan­sen och hört sång­er var stäm­ning­en där i grå­das­ket på Värm­dö på topp, det är fan­tas­tiskt, sä­ger Kristof­fer Lun­de­gren.

Mu­sik och upp­värm­ning

Men det är in­te ba­ra mu­sik­vi­de­on som gäl­ler i la­get. Var­je trä­ning och match bör­jar och slu­tar med mu­sik.

– Kal­le som är hu­vud­trä­na­re job­bar job­bar med mu­sik som upp­värm­ning och för att få al­la ska kän­na sig sed­da och väl­kom­na, sä­ger Kristof­fer Lun­de­gren och fort­sät­ter:

– Det bör­jar och slu­tar bra även om man är oli­ka bra på fot­boll, har man gjort ett själv­mål kan man glöm­ma det och kän­na att al­la är till­sam­mans. Det är en bra känsla man får med sig.

På kort­si­dan av pla­nen står Jo­han Koll­berg Öh­man. Han var den som gjor­de om lå­ten, som han lå­nat från ett tjej­lag i Gö­te­borg som ha­de en ver­sion i li­te hög­re tem­po.

– Jag sänk­te tem­pot på lå­ten och pro­du­ce­ra­de om in­stru­men­ten. Det är vik­tigt att tje­jer­na får gö­ra nå­got an­nat än ba­ra fot­boll, sä­ger han.

KUL. La­ra Au­bert De Tre­go­main, Eb­ba von Schultz och Lil­ly Lun­de­gren tyck­te att det var ro­ligt att spe­la in mu­sik­vi­de­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.