Mäk­lar­na om Nor­rorts bo­stads­mark­nad

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son Lotten Engbom nor­rort@di­rekt­press.se

Nya siff­ror från svensk mäk­lar­sta­tistik vi­sar att det va­rit ett pris­fall på mel­lan nio och tio pro­cent på vil­lor i Dan­de­ryd, Tä­by och Val­len­tu­na. Vi frå­ga­de lo­ka­la mäkla­re hur de ser på bo­stads­mark­na­den.

Jan Jäg­holm, på Jäg­holms nor­rortsmäk­lar­na, tyc­ker att mark­na­den känns sta­bil – men hän­syns­lös.

– Hus och lä­gen­he­ter är en färskva­ra. Folk är oro­li­ga att kö­pa nå­got som le­gat ute ett tag, men det är of­ta där de rik­ti­ga bra kö­pen kan fin­nas, sä­ger han.

Han upp­le­ver att mark­na­den bli­vit lång­sam­ma­re, att det tar läng­re tid att få till en för­sälj­ning och att kö­par­na är mer kräs­na och för­sik­ti­ga med peng­ar­na.

Jan Jäg­holm tyc­ker att man mås­te va­ra re­a­lis­tisk vid en för­sälj­ning. Om gran­nen fick åt­ta mil­jo­ner när mark­na­den var på topp för två år se­dan får du kans­ke nöja dig med sju mil­jo­ner i dag.

– Du kan in­te kö­pa den nya vil­lan bil­li­ga­re och få din vil­la till topp­ris. Men det är ett bra lä­ge att kö­pa stör­re, de dy­ra­re bo­stä­der­na har ju gått ner mer. Det har ald­rig va­rit så bil­ligt att ta det ste­get emel­lan.

Bätt­re än i vå­ras

Ri­ma Sen­kel, läns­för­säk­ring­ar fas­tig­hets­för­med­ling i Tä­by, har märkt att lä­gen­he­ter med bra plan­lös­ning och för­e­ning fort­fa­ran­de går bra. Hon tyc­ker att mark­na­den än­då är bätt­re än i vå­ras.

– Men vil­lor, där går det li­te trö­ga­re. Men är det ett fint hus går det fort­fa­ran­de bra. De hu­sen som lig­ger vid tio mil­jo­ner går li­te trö­ga­re, men de som lig­ger vid fem mil­jo­ner går bra.

Dess­utom ver­kar det in­te va­ra li­ka po­pu­lärt med re­no­ve­rings­ob­jekt läng­re. Del­vis tror Ri­ma Sen­kel att det har att gö­ra med att ban­ker­na in­te läng­re lå­nar ut peng­ar för re­no­ve­ring.

– Och för­ut kän­de al­la ”det här är ett bra klipp”, nu tän­ker folk ”kom­mer jag ens få tillbaka mi­na peng­ar?”. Man har ett an­nat tänk som kö­pa­re, men det är mer häl­so­samt att man tän­ker på det sät­tet, sä­ger hon.

Hon tror in­te att bo­stads­pri­ser­na kom­mer att gå upp, men att det blir mer sta­bilt ef­tersom bå­de kö­pa­re och säl­ja­re kom­mer bör­ja för­stå att mark­na­den ser ut så här.

– Folk mås­te bör­ja för­stå ”okej, jag kan in­te få det gran­nen fick för­ra året”, sä­ger Ri­ma Sen­kel.

Mat­ti­as Arn­kvist på Era fas­tig­hets­för­med­ling tyc­ker att det var en trög in­led­ning på året men att det är gans­ka sta­bi­la pri­ser nu. Han sä­ger dock att det är fler vis­ning­ar på ob­jek­ten än ti­di­ga­re.

– Det går in­te ner märk­bart men de går in­te hel­ler upp. Det tar li­te läng­re tid att säl­ja, det krävs mer tå­la­mod.

Är för­sik­ti­ga

Han tror att många kän­ner en för­sik­tig­het just nu och han po­äng­te­rar att man in­te ska ryc­kas med i bud­giv­ning­en.

– Att he­la ti­den tän­ka att man ska tjä­na peng­ar går in­te. Vi har bli­vit bort­skäm­da de se­nas­te åren, man kö­per och sen ett par år se­na­re kan man gö­ra fle­ra hund­ra­tu­sen i vinst och nu är det in­te li­ka sä­kert, sä­ger han.

– Har man köpt nå­got de se­nas­te åren är det svårt att gö­ra vinst på bo­stä­der­na nu, men det går att kö­pa bil­ligt. Man kans­ke mer ska fo­ku­se­ra på att tri­vas och bo i stäl­let.

STA­BIL. Mat­ti­as Arn­kvist på Era fas­tig­hets­för­med­ling tyc­ker att mark­na­den sta­bi­li­se­rat sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.