Sko­la fick bö­ter

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - He­ge Hell­ström

The Bri­tish In­ter­na­tio­nal School i Djurs­holm tving­as bö­ta 138 000 kro­nor till kom­mu­nen. Det­ta ef­tersom man byggt ut sko­lan in­nan start­be­sked fanns.

Bygg­nads­nämn­den i Dan­de­ryds kom­mun kräv­de The Bri­tish In­ter­na­tio­nal School, BISS, på 276 868 kro­nor. Den Djurs­holms­ba­se­ra­de sko­lan be­höv­de byg­ga ut, och an­sök­te om bygg­lov för en pa­vil­jong med åt­ta klass­rum. En­da till­fäl­let då det gick att byg­ga, en­ligt sko­lan, var i bör­jan av au­gusti – med tan­ke på ele­ver­na.

Men kom­mu­nen drog ut på ti­den. Bygg­lo­vet var på- skri­vet i ju­li, men nå­got mö­te med mil­jö- och stads­bygg­nads­kon­to­ret kun­de in­te hål­las för­rän i slu­tet av au­gusti, upp­ger Jo­nas Fi­scher­ström, ord­fö­ran­de för stif­tel­sen som dri­ver sko­lan.

Det in­ne­bar att start­be­ske­det dröj­de, men sko­lan val­de än­då att bör­ja byg­ga i bör­jan av au­gusti, en­ligt plan.

Det­ta led­de till bö­ter på 276 000 kro­nor i bö­ter. Sko­lan öns­ka­de få bö­tes­be­lop­pet ned­satt till en fjär­de­del, allt­så 69 217 kro­nor.

Ic­ke vinst­dri­van­de

– Vi dri­ver en ic­ke vinst­dri­van­de stif­tel­se och vill bar­nens bäs­ta. Men det är ju som det är, de mås­te föl­ja si­na reg­ler, vi för­står att vi gjort fel, sä­ger Jo­nas Fi­scher­ström.

Han tilläg­ger att sko­lan ald­rig ve­lat gå runt någ­ra reg­ler.

– Vi är som sagt en stif­tel­se och hål­ler in­te på med bygg­na­der så of­ta. Det tar läng­re tid än man tror.

Men det hand­lar in­te om nå­gon ils­ka, sä­ger Jo­nas Fi­scher­ström:

– Det är som det är, jag är in­te arg på dem, jag vill ba­ra ha det klart. Och jag ar­gu­men­te­ra­de för att vår sko­la helst in­te vill läg­ga peng­ar på det här.

Bygg­nads­nämn­den val­de att hal­ve­ra av­gif­ten vil­ken in­ne­bär att sko­lan ska be­ta­la 138 000 kro­nor in­om två må­na­der.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

UTBYGGD. Sko­lan har fått en pa­vil­jong med åt­ta klass­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.