Träff för häst­ä­ga­re ef­ter tor­kan

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Läns­sty­rel­sen, LRF Mä­lar­da­len och Stock­holms läns ridsport­för­bund bju­der in till gra­tis in­for­ma­tions­mö­te för häst­ä­ga­re i och med tor­kan som va­rit un­der som­ma­ren. Två träf­far ska hål­las där man tar upp ak­tu­el­la frå­gor för häst­ä­ga­re. Des­sa be­hand­lar hur till­gång­en på fo­der ser ut, vil­ken hjälp som finns att få och hur man kan få en bätt­re eko­no­mi gäl­lan­de häst­håll­ning­en.

Träf­far­na an­ord­nas på Djurs­holms rid­klubb den 14 no­vem­ber, samt på Bot­kyr­ka ridsäll­skap den 19 no­vem­ber.

An­mä­lan görs på Läns­sty­rel­sens webb­plats, se­nast den 13 no­vem­ber.

HÖBRIST. På Djurs­holms rid­sko­la finns råd att få nu på ons­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.