Mär­tas skräck gör kryp till konst

Mär­ta Matts­son från Djurs­holm har äck­lats in­sek­ter se­dan hon var barn. Nu an­vän­der hon rik­ti­ga in­sek­ter i sin smyc­kes­konst – som ställts ut värl­den över och finns på Na­tio­nal­mu­se­um.

Danderyds Nyheter - - News - He­ge Hell­ström

Jag gick na­tur på Dan­de­ryds gym­na­si­um och vil­le bli bi­o­log. Men jag tyck­te de­lar av bi­o­lo­gin var obe­hag­li­ga.

Som barn i vil­lan i Djurs­holm satt Mär­ta Matts­son på en ry­a­mat­ta och tit­ta­de på en do­ku­men­tär av Lennart Nils­son. Han vi­sa­de kvals­ter med tug­gan­de kä­kar.

– De ha­de lagt på ett tugg­ljud ock­så. Jag fick pa­nik. Se­dan dess har jag som ett in­re för­sto­rings­glas som in­te går bort. Jag tror min fo­bi kom­mer där­i­från, för det är ing­en i min fa­milj som tyc­ker in­sek­ter är äck­li­ga, sä­ger Mär­ta.

Men Mär­ta re­ser myc­ket i job­bet. Hon har ställt ut i Hong Kong, Beijing, USA, Hol­land med me­ra. Hur kom­mer det sig då att det blev smyc­kes­konst för hen­ne?

– Jag gick na­tur på Dan­de­ryds gym­na­si­um och vil­le bli bi­o­log. Men jag tyck­te de­lar av bi­o­lo­gin var obe­hag­li­ga, som när vi skul­le dis­se­ke­ra ett får­ö­ga, då satt jag i ett föns­ter och hy­per­ven­ti­le­ra­de – det var su­pe­räck­ligt.

”En form av KBT”

Det blev in­te bi­o­lo­gi, ut­an en ut­bild­ning till guld- och sil­ver­smed och se­dan en mas­terex­a­men in­om smyc­kes­konst.

– Det blev mer att jag bör­ja­de tit­ta på smyc­ken som konst­ob­jekt. Och ef­tersom jag har fo­bi för in­sek­ter bör­ja­de jag an­vän­da mig av dem i smyc­ke­na som en form av KBT för att kom­ma över min egen räds­la, sä­ger Mär­ta.

För det är rik­ti­ga in­sek­ter i Mär­tas smyc­ken.

– Ja, för att få fram den där äc­ke­lattrak­tio­nen. Det gör smyc­ke­na mer spän­nan­de för mig ock­så. Jag ger ett dött ob­jekt nytt liv, ger det ett syf­te. Jag om­vand­lar det till nå­got vac­kert.

Det all­ra förs­ta in­sektssmyc­ket ly­der un­der nam­net Be­et­le­juice.

– Det äck­li­gas­te jag kan tän­ka mig är att tram­pa på en in­sekt så att det kom­mer gult slem. Jag gjor­de en så­dan in­sekt, men sat­te dit gu­la di­a­man­ter i stäl­let, sä­ger Mär­ta.

Det är fler än konst­nä­ren själv som tyc­ker att det finns en at­trak­tion. Bland an­nat har Na­tio­nal­mu­se­um har köpt fy­ra ob­jekt, och i sam­ar­be­te med Svenskt Tenn har Mär­ta ta­git fram en mass­pro­du­ce­rad se­rie.

De uni­ka ob­jek­ten kos­tar mel­lan 3 000 och 30 000 kro­nor.

– Yng­re bru­kar of­ta kö­pa ör­häng­en med ci­ka­da­ving­ar, som är li­te bil­li­ga­re. Men an­nars är kun­der­na äld­re kul­tur­in­tres­se­ra­de.

Dju­re­tik på ta­pe­ten

När Mär­ta stäl­ler ut i Sve­ri­ge blir det of­ta frå­gor om dju­re­tik.

– Det tyc­ker jag är bra, ut­om­lands blir det in­te sam­ma frå­gor. Sy­nen på djur och djur­håll­ning skil­jer sig verk­li­gen åt. Jag job­bar ald­rig med utrot­nings­ho­ta­de djur, ut­an ba­ra de djur och in­sek­ter som jag kan kö­pa helt lag­ligt.

FO­TO: EMMA FREDRIKSSON

INSEKTSFULL. Mär­ta Matts­son gick från smyc­ken till smyc­kes­konst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.