Djurs­holms­vil­la blev klick­ra­ket

Danderyds Nyheter - - News - He­ge Hell­ström

Vil­lor i Djurs­holm kan kos­ta många mil­jo­ner kro­nor, men just nu finns det ett hus till sa­lu som tar pri­set. För 60 mil­jo­ner kro­nor får du en vil­la med di­rekt vat­ten­lä­ge och chans att va­ra dis­kret i träd­går­den.

”Med ett av Djurs­holms mest ex­klu­si­va lä­gen på Strand­vä­gen lig­ger den­na fa­mil­je­vil­la med fan­tas­tisk ut­sikt över vatt­net. To­ta­ly­ta om 492 kvm. Stor vac­ker träd­gårds­tomt om 2 944 kvm”, ly­der an­non­sen.

Mäkla­ren som fått i upp­drag att säl­ja hu­set he­ter Hans Mör­ner och är spe­cia- li­se­rad på ex­klu­si­va fas­tig­he­ter.

Lo­kal­tid­ning­en Dan­de­ryds Ny­he­ter ring­er upp ho­nom för att hö­ra mer.

Är det en stor kund­krets till så­da­na här hus?

– Nej, den är li­ten men nag­gan­de god, skrat­tar Hans Mör­ner.

Vem har råd att kö­pa så­da­na här ob­jekt?

– Fram­gångs­ri­ka ent­re­pre­nö­rer och fö­re­ta­ga­re.

Vad är det som sät­ter prislap­pen?

– Lä­get. Det finns in­te så många hus på Strand­vä­gen i Djurs­holm och fram­för allt in­te med helt fritt vat­ten­lä­ge. Hu­ser har di­rekt sö­der­läge och en mag­ni­fik ut­sikt. Det är ock­så dis­kret, man kan bo där väl­digt myc­ket för sig själv ut­an att sy­nas – och det är ba­ra bra.

Hur går det med in­tres­set?

– Jag har vi­sat för fem­ton säll­skap. Av dem är det någ­ra styc­ken som är se­ri­öst in­tres­se­ra­de. Det är ock­så den fas­tig­het som har va­rit bland de mest klic­ka­de på Hem­net – över 100 000 per­so­ner har klic­kat på an­non­sen, sä­ger Hans Mör­ner.

I dags­lä­get är vil­lan den tred­je mest klic­ka­de vil­lan på Hem­net.

SOLSIDAN. Sö­der­läge är en av de sa­ker som gör hu­set at­trak­tivt, en­ligt fas­tig­hets­mäk­la­re Hans Mör­ner. FO­TO: HANS MÖR­NER FASTIGHETSFÖRMEDLING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.