PER­SO­NA­LEN BLIR KVAR NÄR NY MVC ÖPP­NAR

Ma­ri Tho­rilds­son, So­fie Låft­man och res­ten av per­so­na­len på barn­mors­ke­mot­tag­ning­en föl­jer med i flyt­ten.

Danderyds Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom Hege Hell­ström 073-600 69 39 [email protected]­rekt­press.se

Det är se­dan ti­di­ga­re känt att barn­mors­ke­mot­tag­ning­en vid Dan­de­ryds sjuk­hus stäng­er vid års­skif­tet.

– Vård som in­te be­hö­ver va­ra på akut­sjuk­hus ska in­te va­ra det, sä­ger Rasmus Jonlund (L), kom­mu­ni­ka­tions­chef.

En­ligt Rasmus Jonlund ska in­tres­set för att star­ta en ny mot­tag­ning i Dan­de­ryd ha va­rit väl­digt stort. Nu har Ma­ma Mia, en privat möd­ra­vårds­cen­tral, har an­sökt om att få öpp­na upp en en­het i Dan­de­ryd.

Ex­akt var Ma­ma Mia kom­mer lig­ga är in­te helt klart, men det kom­mer att va­ra i när­he­ten av Mör­by cent­rum.

”Krä­ver li­te jobb”

Re­dan i vec­kan togs ett be­slut* om Ma­ma Mia, och den ska kun­na öpp­na upp 17 de­cem­ber.

En­ligt Dan­de­ryds sjuk­hus har samt­li­ga med­ar­be­ta­re på barn­mors­ke­mot­tag­ning­en tac­kat ja till att ar­be­ta på Ma­ma Mia.

So­fie Låft­man, chefs­barn­mors­ka på Dan­de­ryds sjuk­hus barn­mors­ke­mot­tag­ning, in­ty­gar att al­la är nöj­da över att få fort­sät­ta till­sam­mans.

– Det är väl­dig be­ty­del­se­fullt att vi har en så bra grupp, och en väl­digt bred kom­pe­tens till­sam­mans, sä­ger So­fie Låft­man.

Men det är in­te ba­ra per­so­na­len som är lug­na­re nu. Även pa­ti­en­ter­na har oro­ats av oviss­he­ten.

– De vi be­rät­tat för blev så gla­da. Nu har de möj­lig­het att föl­ja med sin barn­mors­ka, sä­ger barn­mors­kan Ma­ri Tho­rilds­son.

Det blir först till­fäl­li­ga lo­ka­ler i Mör­by cent­rum fram till i vår, när en per­ma­nent lo­kal­lös­ning ska fin­nas.

Tal­la Al­kur­di (S), op­po­si­tions­lands­tings­råd, me­nar att op­po­si­tio­nen va­rit oro­ad över age­ran­det att stänga barn­mors­ke­mot­tag­ning­en och se­dan li­ta på mark­na­den.

– Det är klart att vi är po­si­ti­va till att möd­ra­vår­den nu finns kvar, Men att först läg­ga ner och sen hop­pas på att mark­na­den ska mö­ta vård­be­hö­vet me­nar jag är oan­sva­rigt, sä­ger hon.

– Det vi­sar vil­ket syn­sätt de har kring möd­ra­vård. Al­la kvin­nor, och för­äld­rar, ska kän­na en trygg­het att vår­den finns.

Bätt­re i läng­den

Rasmus Jonlund med­ger att det krä­ver li­te jobb, men po­äng­te­rar att de tror att det blir bätt­re i läng­den.

– Vi tror verk­li­gen på det här att man in­te be­hö­ver ha all vård på akut­sjuk­hu­sen, ut­an att vår­den ska kom­ma när­ma­re män­ni­skor, sä­ger han.

Be­slu­tet fat­ta­des ef­ter den­na tid­nings­press­lägg­ning

Det är väl­dig be­ty­del­se­fullt att vi har en så bra grupp, och en väl­digt bred kom­pe­tens till­sam­mans.

FOTO: HEGE HELL­STRÖM

VARSÅGOD, NÄS­TA! Ma­ri Tho­rilds­son och So­fie Låft­man är gla­da över att få fort­sät­ta ta hand om bli­van­de möd­rar i Dan­de­ryd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.