Andreas Dahlqvist årets chef

Danderyds Nyheter - - DANDERYD -

I för­ra num­ret av Dan­de­ryds Nyheter skrev vi om Andreas Dahlqvist, om­vård­nads­chef Te­ma Can­cer som lig­ger på Dan­de­ryds sjuk­hus, som var no­mi­ne­rad till årets chef in­om vård och omsorg.

Nu är det klart att han tog hem ut­mär­kel­sen Guld­kran­sen.

– Jag vill rik­ta ett stort tack till min chef, till mi­na med­ar­be­ta­re och till Le­dar­na som va­rit med mig he­la min chefskar­riär, sä­ger Andreas Dahlqvist i ett press­med­de­lan­de.

Vinnar­mo­ti­ve­ring­en ly­der: ”Andreas har ta­git över en ned­lägg­nings­ho­tad verk­sam­het med rö­da siff­ror och i sann ny­byg­ga­ran­da byggt upp den till en av de bäst fun­ge­ran­de i sitt slag. Han ser po­ten­ti­a­len i var­je med­ar­be­ta­re och an­vän­der al­las kom­pe­ten­ser och er­fa­ren­he­ter och har där­för lyc­kats så­väl re­kry­te­ra och be­hål­la sin per­so­nal. Idag le­der han en grupp med pro­fes­sio­nel­la och gla­da med­ar­be­ta­re.”

FRG gjor­de fan­tas­tiskt vär­de­ful­la in­sat­ser vid så­väl skogs­bran­den i Väst­man­land 2014 som i Älv­da­len i som­ras. Jag re­kom­men­de­rar var och en som vill göra en in­sats i hän­del­se av kris att gå med i FRG! En lä­sa­re hyl­lar Fri­vil­li­ga re­surs­grup­pen som vi skrev om i för­ra num­ret av Dan­de­ryds Nyheter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.