Så här blir det

Danderyds Nyheter - - DANDERYD -

Dan­de­ryds sjuk­hus barn­mors­ke­mot­tag­ning har sin sista öp­pet-dag 12 dec. På tors­dag 22 no­vem­ber (da­gen ef­ter att den­na tid­ning gick i tryck) tar sjuk­vårds­nämn­den det for­mel­la be­slu­tet om ny ac­kre­di­te­ring för Ma­ma Mia. Ma­ma Mia Dan­de­ryd be­räk­nas va­ra i full drift i bör­jan av 2019.

De som är in­skriv­na på Dan­de­ryds sjuk­hus barn­mors­ke­mot­tag­ning kom­mer kun­na väl­ja att fort­sät­ta gå till sam­ma barn­mors­ka i den and­ra verk­sam­he­ten om de vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.