Nya tren­den i Dan­de­ryd – yo­ga för ste­la män

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.se

Att yo­ga är en po­pu­lär trä­nings­form är det ing­en tve­kan om. Men nu kom­mer näs­ta trend -yo­ga för ste­la män. Dan­de­ryds Ny­he­ter fick va­ra med när sex ste­la män tänj­de på le­der­na en kväll vid Djurs­holms torg.

Kloc­kan är snart 19.30 och Yo­ga Djurs­holm har öpp­nat dör­rar­na. Snart kom­mer dagens del­ta­ga­re, de ste­la män­nen. För det är pre­cis det pas­set äga­ren Jen­ny Her­me­lin ska hål­la ikväll - yo­ga för ste­la män.

Jen­ny har job­bat med trä­ning se­dan 20 år till­ba­ka som bland an­nat PT och styr­ke­trä­nings­in­struk­tör. För två år se­dan ut­bil­da­de hon sig till yo­ga­in­struk­tör.

– Fle­ra av mi­na vän­ner frå­ga­de om jag inte kun­de gö­ra yo­ga för kil­lar, så se­dan au­gusti har jag haft så­da­na klas­ser här, sä­ger hon.

Hon ut­för ash­tanga-yo­ga, vil­ket är den mest fy­sis­ka for­men av yo­ga. Hur van­ligt är det med yo­ga för ste­la män?

– Jag vet att and­ra stäl­len ock­så har yo­ga för kil­lar och män, men ex­akt hur van­ligt det är kan jag inte sä­ga. Min käns­la är att det finns en stor ny­fi­ken­het och att fler och fler (bå­de män och and­ra) får upp ögo­nen för vad yo­ga kan gö­ra.

Hon läg­ger ut de li­la mat­tor­na på gol­vet och sät­ter på lugn musik. Jen­ny be­rät­tar att yo­ga är ett sätt att bå­de byg­ga styr­ka och rör­lig­het från grun­den, och att fler män, men även kvin­nor, skul­le må bra av det.

– Man log­gar ut ett tag och fo­ku­se­rar på krop­pen. Då kan man inte tän­ka på den där stres­si­ga de­ad­li­nen. Fast om­värl­den inte har för­änd­rats, kan sy­nen på den gö­ra det.

Mär­ker skill­nad

In ge­nom dör­ren kom­mer Niklas Myrén. Han är här för förs­ta gång­en, men kän­ner Jen­ny se­dan ti­di­ga­re.

För­ut har han gått till napra­pat för sin rygg. Han bad Jen­ny att ut­for­ma ett yo­ga­pro­gram för ho­nom att ut­fö­ra hem­ma, vil­ket fun­ge­ra­de bra.

I dag är han här för att tes­ta på yo­ga i grupp.

– Jag märk­te jät­tes­tor skill­nad, istäl­let för att ha små­ont he­la ti­den. Det ska bli jät­te­kul att tes­ta på det här ikväll, sä­ger han.

Näs­ta på tur är Sven Chet­ko­vich. Han har va­rit på klas­sen för­ut.

– Det är job­bi­ga­re än jag trod­de, att hål­la po­si­tio­ner­na är an­sträng­an­de. Ef­teråt fick jag en kons­tig mus­kel­värk som jag inte fått från gym­met, det är en an­nan typ av trä­ning, sä­ger han. Var­för be­stäm­de du dig för att yo­ga?

– Jag vet inte. Min fru har ja­gat iväg mig på det här. Jen­ny fyl­ler i: – Kil­lar­na sä­ger att de inte är så ste­la, men fru­ar­na sä­ger an­nat, sä­ger hon. Har ni någ­ra man­li­ga vän­ner som ut­för yo­ga?

– Jag skrev till min kol­le­ga att jag skul­le på yo­ga, då sva­ra­de han till­ba­ka att han skul­le på zum­ba, iro­niskt. Så jag tror inte det, sä­ger Niklas Myrén.

– Jag tror det finns ett mot­stånd hos män, att ut­fö­ra yo­ga är att ex­po­ne­ra sig själv. Det här är ett bra kon­cept, för här är al­la sämst, sä­ger Jo­han Her­me­lin och de and­ra skrat­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.