Psy­ko­lo­gen An­ne pod­dar med mäk­ti­ga le­dar­ge­stal­ter

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Hege Hell­ström hege.hell­[email protected]­rekt­press.se

An­ne Gref­berg från Stocksund blev psy­ko­log runt de 40, och har gjort sig ett namn in­om bran­schen. Nu sänds hen­nes le­dar­skaps­podd, där hon mö­ter bland and­ra Eva Ha­mil­ton, Gu­nil­la Her­litz och David Sandström. ”Med He­la Han­den” he­ter pod­den som ny­li­gen har släppts. Sam­ta­len leds av stocksunds­bon An­ne Gref­berg, psy­ko­log, krö­ni­kör och fö­re­lä­sa­re. Hon är spe­ci­a­list på le­dar­skaps­frå­gor, och har bak­grund från nä­rings­li­vet. Vid 23 års ål­der blev hon chef för Man­po­wer i Nor­ge, och ar­be­ta­de se­dan som va­ru­mär­kes­stra­teg. Nu blan­dar hon de två värl­dar­na i pod­den.

– Att gö­ra den har va­rit skit­kul! Tänk dig att träf­fa så spän­nan­de per­so­ner som har

så ex­tremt va­ri­e­ran­de bak­grund, och få hö­ra om de­ras fram­gång­ar och mot­gång­ar i kar­riä­ren, sä­ger An­ne Gref­berg.

Att hon bör­ja­de plug­ga till psy­ko­log i 40-års­ål­dern ha­de en rad or­sa­ker.

– Jag stod vid en kors­väg i li­vet, ha­de job­bat myc­ket och va­rit chef länge. Jag job­ba­de med va­ru­mär­kes­stra­te­gi­er, och där kom­mer många unga duk­ti­ga som är mer di­gi­ta­la. Jag såg ris­ken och tänk­te ”om jag ska bli nå­got som jag ba­ra kan bli bätt­re på, där min livs­er­fa­ren­het är en po­si­tiv fak­tor, vad ska jag väl­ja?”.

Va­let föll på psy­ko­lo­gi, som An­ne Gref­berg länge va­rit in­tres­se­rad av.

– Men det var ock­så en slump. En gran­ne och jag pra­ta­de, hon skul­le bli psy­ko­log. Jag tänk­te ”ja­ha, det kan man gö­ra”. Vi plug­ga­de till­sam­mans bå­de till hög­sko­le­pro­vet och un­der pro­gram-met Hur var det att plug­ga med ung­do­mar­na?

– Jag gick på Stock­holms uni­ver­si­tet och det var helt fan­tas­tiskt. Det fanns ett li­tet klus­ter stu­den­ter som var runt 40, ett li­tet runt 20 och en mas­sa där­e­mel­lan. Vad minns du från pod­den?

– Nå­got av det som gjor­de all­ra störst in­tryck är hur ro­li­ga folk är, att vi skrat­tat till­sam­mans. Jag tar ock­så med mig att vi satt i ett li­tet bås ut­an ven­ti­la­tion – det bru­sar för myc­ket – och pra­ta­de i en tim­me, sä­ger An­ne Gref­berg.

– Jag sa­de till al­la att var så god och säg till om du vill ha en pa­us. Men inte ens Karin Lindahl, vd för In­dis­ka, som var höggra­vid vil­le ta en pa­us. Och till sist: Hur trivs du i Stocksund?

– Det är sjukt trev­ligt. Små­stads­käns­la, man träf­far all­tid män­ni­skor ne­re vid Stocksunds IP på hel­ger­na, sä­ger An­ne Gref­berg och fort­sät­ter:

– Att gå i Ica-bu­ti­ken förr var som att gå på ett cock­tail­par­ty, det tog en evig­het att gå och hand­la. Nu har många i min ål­der flyt­tat. Men jag trivs otro­ligt bra med att bo i na­tu­ren och ha stor ute­plats.

En gran­ne och jag pra­ta­de, hon skul­le bli psy­ko­log. Jag tänk­te ”ja­ha, det kan man gö­ra”.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

PODDARE. An­ne Gref­berg in­ter­vju­ar le­da­re och pra­tar om le­dar­skap i sin podcast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.