Nu är det hjul igen – har du bytt till vin­ter­däck?

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son Lou­i­se Born­hall Evelina Hertz nor­[email protected]­rekt­press.se

No­ga pla­ne­rat el­ler ute i sista mi­nu­ten? Nu bör­jar det brin­na i knu­tar­na för att hin­na by­ta till vin­ter­däck i tid. Vi lis­tar bäs­ta tip­sen för al­la sista mi­nu­ten-by­ta­re. Bytt på nä­ra 5 000 bi­lar

by­ta däcl me­nar däck­skif­ta­ren Kristi­an Lyc­kebris.

– I år har vi bytt däck på 4 800 bi­lar. Värst var det när snön kom då fick man stå två tim­mar i kö för att kom­ma fram, sä­ger han.

Han sä­ger att det bäs­ta så klart är att va­ra ute i god tid så att man slip­per kö­er­na el­ler tving­as kö­ra på halt väg­lag med då­li­ga däck. – Det bäs­ta är att kom­ma på mor­go­nen. Men när det kom­mer li­te snö så kom­mer al­la, sä­ger han. På en par­ke­ring vid Ar­ninge har fö­re­ta­get Däck­skif­tar­na sla­git upp ett tält, och där är det drop-in som gäl­ler för dem som vill ha hjälp med däck­by­tet.

Mattias Grönlund är en av de står ut­an­för täl­tet och får däc­ken byt­ta.

– Jag by­ter all­tid däc­ken hos en fir­ma på vin­tern och den här lig­ger på vägen hem från job­bet. På som­ma­ren by­ter jag all­tid själv, men jag har ing­en lust att lig­ga på mar­ken i den här ky­lan då jag inte har ett ga­rage, sä­ger han.

Just den här mån­dags­ef­ter­mid­da­gen är det ing­en kö för att kir­ra bif­fen, men den 1 de­cem­ber ska vin­ter­däc­ken va­ra på en­ligt lag­bo­ken.

Sä­ker­he­ten spe­lar roll

Kristi­an Lyc­kebris sä­ger att många även har frå­gor gäl­lan­de däc­ken och vill att nå­gon ska se över dem in­nan de sätts på, vil­ket han tyc­ker är bra.

– Man ska by­ta ut si­na däck då och då och är man osä­ker så är det all­tid bra att råd­frå­ga nå­gon som har koll, sä­ger han.

Nå­got som kun­den Mattias Grönlund hål­ler med om.

– På vå­ren by­ter jag all­tid själv men det är all­tid skönt att en ex­pert ser över däc­ken och möns­ter­dju­pet en gång om året, sä­ger han. Den störs­ta ru­schen till däck­skif­tet sked­de för nå­gon må­nad se­dan när snön kom till­fäl­ligt till kom­mu­nen. Men fort­fa­ran­de är det fle­ra som kom­mer hit var­je dag för att

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

PLA­NE­RING. Var ute i god tid så ky­lan inte hin­ner gö­ra ska­da me­nar ar­be­tar­na på Däck­skif­tar­na.

MÅN OM SÄ­KER­HE­TEN. Mattias Grönlund kän­ner sig mer sä­ker när han lå­ter ex­per­ter­na by­ta däck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.