Kund fick fy­ra gång­er för stark me­di­cin

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

En kund kom till ett apo­tek i Dan­de­ryd med två re­cept på ta­blet­ter med ox­i­ko­don, ett nar­ko­tika­klas­sat lä­ke­me­del. Styr­kan var 5 mil­li­gram. Men far­ma­ceu­ten fick med sig bå­de ett pa­ket med den styr­kan och ett pa­ket med 20-mil­li­gram­stablet­ter.

Kun­den an­vän­de de star­ka­re ta­blet­ter­na un­der ett dygn in­nan hen upp­täck­te felet. Un­der det dyg­net måd­de kun­den il­la, fick hu­vud­värk och kän­de sig myc­ket trött, men hen har inte fått be­stå­en­de men.

Ären­det an­mäl­des till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, IVO, som kon­sta­te­ra­de att vård­gi­va­ren vid­ta­git åt­gär­der för att nå­got lik­nan­de inte ska kun­na hän­da i fram­ti­den. IVO skri­ver i sitt be­slut att åt­gär­der­na är ”rim­li­ga och ade­kva­ta”.

FOTO: MOSTPHOTOS

FEL DOS. Apo­te­ket i Dan­de­ryd läm­na­de ut för star­ka ta­blet­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.