De­ras bud­skap till al­la för­äld­rar: Lyss­na på oss!

Dro­ger, al­ko­hol och psy­kisk ohäl­sa. Det stod i cent­rum när Dan­de­ryds unga skul­le få publiken att lyss­na på de­ras presentation Håll käf­ten o’ lyss­na. Publiken? Ung­do­mar­nas för­äld­rar.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.se

För att kom­ma till bukt med pro­ble­ma­ti­ken med dro­ger be­hö­ver man ta re­da på or­sa­ken.

– Det här väc­ker för­äld­rar­na, jag tror att folk ibland in­te or­kar se vad som på­går.

Or­den kom­mer från Lot­ta Ståhl som är på väg ut från au­lan på Vik­tor Ryd­bergs gym­na­si­um i Djurs­holm. Hon är en av de för­äld­rar som kom­mit till VRG:s slut­pre­sen­ta­tion av pro­jek­tet Dan­de­ryd lyss­nar.

Bakom det står kom­mu­nen, film­bo­lag och fors­ka­re. Syf­tet är att ung­do­mar­na ge­nom oli­ka works­hops ska få en chans att be­rät­ta för de vux­na hur de har det och hur de mår.

Pro­jek­tet grun­dar sig på Stock­holmsen­kä­ten, där re­sul­ta­tet vi­sa­de att Dan­de­ryds ung­do­mars al­ko­hol­kon­sum­tion och dro­gan­vänd­ning är bland de högs­ta i lan­det. Även psy­kisk ohäl­sa är över riks­ge­nom­snit­tet.

Där­för var det ock­så det som var vik­ti­gast för ung­do­mar­na att be­rät­ta om. I tis­dags av­slu­ta­des det med fi­na­len Håll käf­ten o’ lyss­na. Där pre­sen­te­ra­des ele­ver­nas eg­na be­rät­tel­ser ge­nom film, pod­dar, teater och sång – allt fram­för för­äld­rar, lä­ra­re, kom­mu­nan­ställ­da och po­li­sen.

Viktigt pro­jekt

Ut­an­för au­lan står El­la Marc­ko, Alice West­feldt och Tina Pey­van­bi. De går al­la i förs­ta ring och har del­ta­git i pro­jek­tet.

Al­la tre tyc­ker att Dan­de- ryd lyss­nar har va­rit viktigt, bå­de för vux­na att ta del av, men även för ung­do­mar­na själ­va. Ge­nom att ha fått ta del av klass­kom­pi­sar­nas syn på hur det är att va­ra ung, har de för­stått att man in­te är en­sam i att kän­na press el­ler må då­ligt.

– Man ska ha bra be­tyg, för­äld­rar­na i Dan­de­ryd har lyc­kats bra och man ska gå i de­ras fot­spår. Det stäl­ler höga krav och blir en stress­fak­tor. Det är bra att ve­ta att man in­te är en­sam, sä­ger Alice. Vad ska man tän­ka på som för­äl­der till en ton­å­ring?

– Att vå­ga ha per­spek­tiv, sä­ger Tina,

– Att in­te för­ne­ka att ens barn går på fes­ter, sä­ger El­la.

– Men ock­så att lå­ta barn gö­ra vis­sa sa­ker, ge dem för­tro­en­de, sä­ger Alice.

”Bra att för­äld­rar del­tog”

Även Dan­de­ryds kom­mun­po­lis Ca­ro­li­ne Ed­berg var på plats för att lyss­na.

– Det är ett väl­digt viktigt pro­jekt, för att kom­ma till bukt med pro­ble­ma­ti­ken med dro­ger be­hö­ver man ta re­da på or­sa­ken till var­för man bru­kar. Det var bra att för­äld­rar var där och lyss­na­de på hur de­ras barn kän­ner och mår, det speg­lar väl sam­häl­let li­te i stort, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg.

FOTO: EL­LA SÖ­DER­BERG

NÖJ­DA. El­la Marc­ko, Tina Pey­van­bi och Alice West­feldt är nöj­da med pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.