Po­li­sen var­nar för be­dra­ga­re

När en per­son ring­de och upp­gav sig va­ra från ban­ken för att få ha in­logg­nings­upp­gif­ter, fat­ta­de Dan­de­ryds­bon miss­tan­kar. Sam­ta­let miss­tänks nu som för­sök till be­drä­ge­ri.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.se

Vid 21.30 på tors­dags­kväl­len för­ra vec­kan fick po­li­sen ett larm. Ti­di­ga­re på kväl­len ha­de en per­son ringt till en bo­en­de i Dan­de­ryd och upp­gav sig va­ra från en känd bank.

Personen sa att man har satt över peng­ar på mål­sä­gan­des kon­to av miss­tag, och vil­le att hen skul­le log­ga in på sitt kon­to med bank-id och lö­senord.

Fat­ta­de miss­tan­ke

– Som tur är fat­ta­de mål­sä­gan­de miss­tan­ke om att nå­got in­te stod rätt till, och har in­te bli­vit av med någ­ra peng­ar. Hän­del­sen ru­bri­ce­ras som för­sök till be­drä­ge­ri, sä­ger Per Fahl­ström på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Nu vill po­li­sen att fler ska va­ra på sin vakt och upp­märk­sam­ma om nå­gon ring­er och ut­ger sig för att va­ra från ban­ken.

– Ge­ne­rellt ser vi att be­drä­ge­ri­er har ökat kraf­tigt de se­nas­te åren i he­la Sve­ri­ge. Of­ta rik­tar man sig mot äld­re på te­le­fon, och ut­ger sig för att va­ra från an­ting­en en myn­dig­het, ban­ken el­ler lä­ka­re, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg, po­lis i kom­mun­po­lis­om­rå­de Tä­by.

Hon be­rät­tar att po­li­sen vill upp­ma­na att folk spri­der in­for­ma­tion till si­na an­hö­ri­ga om att man ska va­ra upp­märk­sam­ma.

Ald­rig bank-id

– Vi bru­kar sä­ga att man ska ald­rig an­vän­da sin bank­do­sa el­ler bank-id på upp­ma­ning av nå­gon som kon­tak­tar en, ing­en se­ri­ös ak­tör ber dig om det på te­le­fon.

FOTO: MOSTPHOTOS

BE­DRÄ­GE­RI. I för­ra vec­kan fick en Dan­de­rydsbo ett sam­tal från en per­son som upp­gav sig va­ra från ban­ken. Sam­ta­let miss­tänks nu för för­sök till be­drä­ge­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.