Det krävs en by – av pep­par­ka­ka

... Je­a­net­te Ny­gård, kock på Maj­sti­gens för­sko­la i Dan­de­ryd, som gjort en hel li­ten stad i pep­par­kaks­deg. Var­för har du ba­kat en pep­par­kaks­by?

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - He­ge Hell­ström

– Det har jag gjort i al­la år som jag job­bat i kom­mu­nen. Jag bör­ja­de i li­ten ska­la på Vasa­vä­gens för­sko­la. Jag har va­rit på Maj­sti­gen i sex-sju år och här har det ba­ra bli­vit stör­re och stör­re. Det är svårt att lå­ta bli när man väl bör­jat, men det tar väl­digt lång tid. Ja, hur hin­ner du?

– Jag har åkt ti­digt på mor­go­nen el­ler stan­nat kvar på jobbet, och ba­kat så fort jag haft en li­ten stund över.

Men man hin­ner in­te myc­ket på en dag, jag bör­ja­de i slu­tet på ok­to­ber. Vi har som tra­di­tion att det ska va­ra klart till förs­ta ad­vent. Bru­kar det va­ra små bit­mär­ken i hu­sen?

– Nej, bar­nen är väl­digt duk­ti­ga, de vet att det som gäl­ler är se men in­te rö­ra! Men får de ald­rig sma­ka?

– Jo, vid jul­grans­plund­ring­en tju­gon­dag Knut sam­las barn och pe­da­go­ger och så kra­schar jag hu­set. Se­dan får al­la barn sma­ka. Vad sä­ger bar­nen och för­äld­rar­na?

– De är helt över­väl­di­ga­de. Det är nog förs­ta ad­vents höjd­punkt, ”vi mås­te kol­la vad hon gjort i år”. De är ock­så ny­fik­na, vad är det? Hur har du gjort det? Det dof­tar pep­par­ka­ka från och

med ok­to­ber och de går och klu­rar på vad jag ba­kar – är det en bil? El­ler en ren?

Har du nå­got tips till den som vill pro­va på pep­par­kaks­hus­byg­ge?

– Låt fan­ta­sin flö­da! Det finns ing­et som är omöj­ligt. Men det kanske krä­ver li­te bränn­mär­ken. Så du an­vän­der smält soc­ker?

– Ja. Många lägger ihop det med kri­styr men jag har in­te vå­gat. Jag tror in­te det går om man är själv, man mås­te ha hjälp att hål­la. Vad ska ny­bör­ja­ren ba­ka?

– En per­son­lig favorit är ute­das­set, det är nytt för i år. Det var li­tet och en­kelt att gö­ra. Två and­ra nyheter för i år var re­nar­na och tom­teslä­den.

JUL­GRAN OCH ALLT. Je­a­net­te Ny­gårds bygge är en snackis på Maj­sti­gens för­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.