Få flyk­ting­ar till Dan­de­ryd

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Med an­led­ning av att Erik Ul­len­hag (L) sagt att flyk­ting­ar bor­de flyt­ta till kom­mu­ner med låg ar­bets­lös­het har Svens­ka Dag­bla­det jäm­fört kom­mu­ner­na.

SvD:s gransk­ning vi­sar att det finns ett sig­ni­fi­kant sam­band. De kom­mu­ner som har lägst ar­bets­lös­het, där­ibland Dan­de­ryd, tar emot minst an­tal flyk­ting­ar. När tid­ning­en grans­kat de se­nas­te fem årens siff­ror kom­mer jour­na­lis­ter­na fram till att Dan­de­ryds ar­bets­lös­het lig­ger på 3,2 pro­cent, me­dan kom­mu­nen ta­git emot 2,9 flyk­ting­ar per 1000 in­vå­na­re.

Till ex­em­pel Södertälje kom­mun, där ar­bets­lös­he­ten är över 15 pro­cent, har ta­git emot 5,5 flyk­ting­ar per 1000 in­vå­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.