Så myc­ket lägger Dan­de­ryd på kul­tu­ren

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Hur myc­ket peng­ar kom­mu­ner­na lägger på kul­tur va­ri­e­rar. Snittet i ri­ket är 2,17 pro­cent av de to­ta­la verk­sam­hets­kost­na­der­na, men Dan­de­ryd lig­ger un­der med 1,8 pro­cent. I Tä­by går 1,5 pro­cent till kul­tur och i Val­len­tu­na är siff­ran 2,7 pro­cent. Mest i lan­det lägger Umeå, 4,5 pro­cent.

– Vi har in­te tit­tat när­ma­re på var­för det ser ut som det gör kom­mu­ner emel­lan i den här rap­por­ten, men det är tyd­ligt att det finns va­ri­a­tio­ner, sä­ger Moa Olin, ut­re­da­re och sta­tisti­ker på Kul­tura­na­lys, till Ny­hets­by­rån Si­ren.

Mel­lan 2008 till 2017 har kul­tu­rens an­del av samt­li­ga kom­mu­ners to­ta­la kostan­der mins­kat från 2,40 till 2,17 pro­cent.

Dan­de­ryd lägger un­der riks­snit­tet på kul­tu­rel­la verk­sam­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.