Syst­rar­na sam­lar in jul­kas­sar till ut­sat­ta

För­ra året sam­la­de de in 60 kas­sar till be­hö­van­de fa­mil­jer – i år är må­let på 100 kas­sar re­dan upp­fyllt. Syst­rar­na Stina Sandberg och Jen­ny Grant från Dan­der­ryd vill in­spi­re­ra and­ra att gö­ra lik­nan­de sa­ker in­för jul.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - He­ge Hell­ström

Dan­de­rydssyst­rar­na Stina Sandberg och Jen­ny Grant ord­nar för tred­je året i rad en in­sam­ling av jul­kas­sar.

– Det känns bra att gö­ra någon­ting, – in­te ba­ra ge peng­ar ut­an fak­tiskt gö­ra en in­sats som hjäl­per nå­gon an­nan rent fy­siskt. Det är in­te så att man skän­ker peng­ar och så gör vi jobbet, al­la som är med gör jobb ge­nom att hand­la. Det blir li­te mer per­son­ligt, li­te mer hjär­ta, sä­ger Jen­ny Grant.

Många gi­va­re åker och hand­lar till­sam­mans med bar­nen.

– Man in­ser att man har det väl­digt bra själv när man ploc­kar ihop cle­men­ti­ner och kött­bul­lar. Och man skic­kar med en per­son­lig häls­ning. För­ra året var det ett kort där det stod ”God jul från en fa­milj till en an­nan”. Det är så fint, det jäm­stäl­ler oss, vi är män­ni­skor al­li­ho­pa.

I kas­sar­na finns mat för un­ge­fär 600 kro­nor. De som an­mält sig hand­lar 16 va­ror och le­ve­re­rar dem till syst­rar­na, som kör kas­sar­na till Stads­mis­sio­nen, som se­dan le­ve­re­rar till eko­no­miskt ut­sat­ta barn­fa­mil­jer

– Det in­går en li­ten jul­blom­ma, ser­vet­ter och mat. Det blir ett li­tet jul­bord – och jul­stäm­ning, sä­ger Jen­ny Grant.

Nu har syst­rar­na hit­tat gi­va­re av de 100 kas­sar som var må­let för i år, på ba­ra två vec­kor.

– Det känns jät­te­bra, det är kul att det är så­dan re­spons. Så vi be­hö­ver inga fler gi­va­re. Men jag hop­pas att vi kan in­spi­re­ra folk att gö­ra sa­ker, det är in­te så myc­ket jobb. Det är inga vec­ko­ar­be­ten vi lägger ner, även om det blir en hel del mejl. Men gi­var­na hand­lar sin kas­sar själ­va och vi kör dem till Stads­mis­sio­nen. Det känns him­la bra när vi kör i väg med två släp ful­la med mat.

SKÄN­KER. Syst­rar­na Jen­ny Grant och Stina Sandberg äls­kar käns­lan att åka till Stads­mis­sio­nen med bil och släp ful­la med mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.