An­ställd på aku­ten lar­mar om bris­ter

Skjuk­skö­ters­ka lar­mar om lä­get på DS På aku­ten vid Dan­de­ryds sjuk­hus är si­tu­a­tio­nen kri­tisk. Det me­nar sjuk­skö­ters­kan Maria Ar­ding, som vitt­nar om att pa­ti­en­ter in­te får den vård de be­hö­ver.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - He­ge Hell­ström 073-642 72 30 he­ge.hell­[email protected]­rekt­press.se

Maria Ar­ding, sjuk­skö­ters­ka på aku­ten vid Dan­de­ryds sjuk­hus, vitt­nar om en an­strängd ar­bets­si­tu­a­tion – som drab­bar pa­ti­en­ter­na. ”Det finns en hand­lings­plan”, sä­ger verk­sam­hets­che­fen.

Pa­ti­en­ter som får lig­ga i kor­ri­do­ren ut­an möj­lig­het att på­kal­la per­so­na­len. Sjuk­skö­ters­kor som oro­ar sig för att pa­ti­en­ter ska dö mitt i allt ka­os. Pa­ti­en­ter som in­te får gå på to­a­let­ten. Så ser det ut på aku­ten på Dan­de­ryds sjuk­hus se­dan i vå­ras, be­rät­tar sjuk­skö­ters­kan Maria Ar­ding.

– Men värst är att pa­ti­en­ter in­te får den vård de ska ha, för vi har in­te tid, sä­ger Maria Ar­ding.

Hon har va­rit sjuk­skö­ters­ka i 30 år och kal­lar ut­veck­lig­nen för en ”nedåt­gå­en­de spi­ral”.

– Från bör­jan ha­de vi tid med pa­ti­en­ter­na men det har vi in­te nu. De får vän­ta länge om de ringt på sig­na­len och man hin­ner in­te ge smärt­lind­ring i tid, sä­ger hon.

Även om­vård­na­den blir li­dan­de, me­nar Maria Ar­ding.

– Det är fram­för allt äld­re som kan be­hö­va hjälp att gå på to­a­let­ten el­ler med att äta. Vi får ibland för­li­ta oss på an­hö­ri­ga men det är det in­te al­la som har.

Mot­tag­ning­en an­mäld

När vi ses går 2018 mot sitt slut, och bakom sig har Maria och hen­nes kol­le­gor vad hon kal­lar en ”ka­ta­strof­som­mar”. Per­so­nal har an­mält aku­ten till Ar­bets­mil­jö­ver­ket un­der hös­ten för att få en för­änd­ring: de vill hin­na äta och dric­ka un­der ar­bets­pas­sen och vill se en till­räck­lig be­man­ning.

– Man hal­ve­ra­de per­so­na­len från 14 till 8 sjuk­skö­ters­kor i som­ras och de som var där fick job­ba 15-tim­mars­pass. Per­so­nal från vår­dav­del­ning­ar­na fick kom­ma ner men de kan ju in­te akut­sjuk­vård.

Har för­vär­rats

Och si­tu­a­tio­nen har för­vär­rats de se­nas­te åren, upp­le­ver Maria Ar­ding. Hon själv ar­be­tar som ti­man­ställd för att slip­pa be­ord­rad över­tid och för att kun­na va­ra le­dig sam­ti­digt som sin fa­milj.

– Det är många som har sagt upp sig på grund av des­sa två fak­to­rer och läm­nat yr­ket helt, gått till be­man­nings­fö­re­ta­gen el­ler bli­vit ti­man­ställ­da, sä­ger hon.

Be­man­nings­fö­re­ta­gen ser hon som yt­ter­li­ga­re ett pro­blem – där sjuk­hu­set ta­git in mer be­man­nings­an­ställ­da, som en­ligt Maria får mel­lan 45 000 och 60 000 kro­nor i lön, för att hjäl­pa si­tu­a­tio­nen.

– Des­sa peng­ar kun­de an­vän­das till nå­got lång­sik­tigt som att hö­ja lö­ner­na och an­stäl­la fler sjuk­skö­ters­kor till aku­ten och av­del­ning­ar­na.

Di­rekt från sko­lan

Att at­trak­ti­vi­te­ten på aku­ten gått ner syns ock­så i att de sjuk­skö­ters­kor som sö­ker sig till aku­ten of­ta kom­mer di­rekt från sko­lan.

– Des­sa får in­te det stöd de be­hö­ver när de bör­jar hos oss, vil­ket le­der till en mins­kad pa­ti­ent­sä­ker­het. Grun­den till pro­ble­met be­ror i hu­vud­sak på att DS har ett för stort upp­tag­nings­om­rå­de till de få vård­plat­ser som finns. Vad tyc­ker du bor­de gö­ras?

– Man mås­te gö­ra nå­got över­gri­pan­de, in­te lands­ting för lands­ting. Det har bli­vit väl­digt ojäm­likt i Sve­ri­ge – be­ro­en­de på var man bor får man oli­ka vård. Hur känns det att job­ba på aku­ten i dag? – Man mår då­ligt av att se pa­ti­en­ter li­da. Kol­le­gor kom­mer till job­bet och grå­ter för att da­gen in­nan var all­de­les för­skräck­lig.

Det är många som har sagt upp sig på grund av des­sa två fak­to­rer och läm­nat yr­ket helt, gått till be­man­nings­fö­re­ta­gen el­ler bli­vit ti­man­ställ­da.

OROAD. Sjuk­skö­ters­kan Maria Ar­ding vitt­nar om hur kol­le­gor­na grå­ter och be­ordras ar­be­ta över­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.