En jul­bords­däst lo­kal­re­por­ter öns­kar er en rik­tigt god jul!

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

J

ag skri­ver des­sa ra­der däst från ett jul­bord, fylld till bräd­den av jul­must och skum­tom­tar. Fort­fa­ran­de så här långt in i de­cem­ber blir jag på rik­tigt lyck­lig över jul­mat, men vis­sa år har jag va­rit re­jält trött på allt vad ju­len he­ter när det väl bli­vit julaf­ton.

Men i år be­hö­ver jag in­te spa­ra på ju­len ut­an kan su­ga mus­ten ur den re­dan in­nan den hun­nit bör­ja. För på julaf­tons­mor­gon lan­dar ett flyg­plan, med mig och min fa­milj om­bord, i Sri Lan­ka. Och sen ska vi hänga där en hel må­nad.

Just nu känns det som en evig­het och det ska bli oänd­ligt skönt att få upp­täc­ka en an­nan verk­lig­het och var­dag. När jag är till­ba­ka i slu­tet på ja­nu­a­ri lo­var jag att läg­ga nä­san mot Nor­rorts­mar­ken igen och no­sa rätt på de all­ra mest an­ge­läg­na lo­kal­ny­he­ter­na.

Tills dess: God jul!

LISA HALLDÉN Re­por­ter Pra­ta med mig! lisa.hall­den @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.