Nat­tis stäng­er i Dan­de­ryd

Det är sju fa­mil­jer i Dan­de­ryd som haft barnom­sorg nat­te­tid. Men nu dras om­sor­gen in.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - SÄG VAD DU TYC­KER! dan­de­rydsny­he­ter.se He­ge Hell­ström he­ge.hell­[email protected]­rekt­press.se

FÖRÄLDER TVING­AS FLYT­TA: ”Förödan­de”

Mär­ta Björ­ling är akut­lä­ka­re och en­sam­stå­en­de mam­ma till ett barn som är 1,5 år gam­malt. För­ra fre­dags­kväl­len fick hon ett brev från kommunen.

– De drar in nat­tis. Och de har in­te frå­gat oss som an­vän­der det. Re­sul­ta­tet är förödan­de. För akut­lä­ka­re lig­ger de fles­ta pas­sen på nät­ter och hel­ger för det är då folk kom­mer in. Det går in­te att få en dag­tids­tjänst, jag har re­dan frå­gat ar­bets­gi­va­ren som ock­så skic­kat ett in­tyg om det­ta som kommunen kän­ner till, sä­ger Mär­ta Björ­ling.

Hon har re­dan bör­jat kol­la på Hem­net.

– Jag är en­sam­stå­en­de och det blir det ju ock­så allt fler som är. Vi be­hö­ver till­gång till nattomsorg. Ska in­te en­sam­stå­en­de kun­na bo i Dan­de­ryd?

Vill in­te by­ta yr­ke

Hon har fått rå­det att by­ta yr­ke – nå­got hon in­te vill.

– Jag har till­bring­at 4,5 år av mitt liv för att bli spe­ci­a­list, jag är fär­dig om ett halv­år. Sam­häl­let be­hö­ver akut­lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor, och de be­hö­ver job­ba natt.

I dags­lä­get kom­mer en per­son hem till Mär­ta Björ­ling och so­ver över.

– Men jag kan tän­ka mig vil­ken lös­ning som helst, en av­del­ning på en för­sko­la där de so­ver. Jag för­står att det är dyrt för kommunen, men det här blir helt förödan­de för oss.

Att be an­hö­ri­ga pas­sa är nå­got Mär­ta Björ­ling fun­de­rat på.

– När ma­jo­ri­te­ten av mi­na ar­bets­pass lig­ger ut­an­för för­sko­le­ti­den är det orim­ligt att an­hö­ri­ga ska pas­sa, sä­ger hon.

För­äld­rar star­ta­de upp­rop

Ef­ter beske­det till för­äld­rar­na har ett upp­rop star­tats för att stop­pa stäng­ning­en av ”nat­tis”. En­ligt kommunen

hand­lar stäng­ning­en om be­spa­ring­ar.

– Ja. Vi var ty­värr tvung­na att spa­ra fy­ra mil­jo­ner på grund av svik­tan­de skat­tein­täk­ter, sä­ger Mo­ni­ca Rens­tig (L), ord­fö­ran­de i ut­bild­nings­nämn­den.

En förälder vill flyt­ta från kommunen, vad sä­ger du om det?

– Ja, det är be­klag­ligt na­tur­ligt­vis men sam­ti­digt, om man är en­sam­stå­en­de så finns ju bar­nets pap­pa. Det vet vi ingen­ting om, el­ler?

– Nej det är klart det vet man in­te. Men jag tyc­ker att det är vik­tigt att se om det finns and­ra al­ter­na­tiv. Man kan få rutav­drag, an­sö­ka om and­ra ar­bets­ti­der, al­la möj­lig­he­ter är in­te ut­töm­da. Man kan pra­ta med ar­bets­gi­va­ren. Sam­ti­digt så var det så här när jag själv ha­de barn så fick bar­nen in­te ens plats på da­gis, man fick be­ta­la själv. Al­la har rätt att job­ba del­tid, till ex­em­pel. Ska in­te en­sam­stå­en­de kun­na ar­be­ta?

– Jo, jag tyc­ker att ar­bets­lin­jen ska gäl­la och jag är för jäm­lik­het. Men det här har va­rit en ex­tremt dyr tjänst som kostat 1,4 mil­jo­ner om året för sju fa­mil­jer med 13 barn.

En­ligt Mo­ni­ca Rens­tig (L) kom­mer för­änd­ring­ar­na trä­da i kraft i ju­ni 2019.

FOTO: MOST PHOTOS

SLUTNATTAT. Nu sva­rar kommunen på kri­ti­ken mot att dra in natt­lig om­sorg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.