Många är nöj­da med kommunen

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Dan­de­ryd hop­par från plats 86 till plats 35 av 150 kom­mu­ner när det gäl­ler kom­mu­nens ser­vice och till­gäng­lig­het. Det vi­sar årets un­der­sök­ning gjord av Sveriges kom­mu­ner och lands­ting, SKL.

Om­rå­den som har för­bätt­rats vä­sent­ligt är upp­le­vel­sen av till­gäng­lig­het i te­le­fon samt upp­le­vel­sen av ”svar på frågan”. 80 pro­cent upp­le­ver att de har fått svar på sin frå­ga. Här lig­ger Dan­de­ryd be­tyd­ligt hög­re än and­ra kom­mu­ner. 91 pro­cent sä­ger att de har fått tyd­lig och re­le­vant in­for­ma­tion i sin kon­takt med kommunen.

98 pro­cent upp­le­ver att per­so­na­len har vi­sat in­tres­se och en­ga­ge­mang i kon­tak­ten och att de har fått ett gott be­mö­tan­de i sin kon­takt med kommunen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.