Här hit­tar du bäs­ta piz­zan da­gen ef­ter ny­års­fi­ran­det

In­för den sto­ra piz­za­da­gen den 1 ja­nu­a­ri är det många som ha­sar sig upp för att äta en piz­za. Där­för ef­ter­lys­te vi var den bäs­ta piz­zan finns i Dan­de­ryd, Tä­by och Val­len­tu­na. Tu­sen­tals rös­ter kom in, och här är vin­nar­na.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.se

De­li Ita­lia

I Dan­de­ryd var det De­li Ita­lia på Edsviks­vä­gen som tog hem se­gern. Äga­ren Fi­rat Tum­turk är in­te för­vå­nad.

– Vi är eta­ble­ra­de här se­dan 20 år till­ba­ka. Vi vet vad Dan­de­rydsbor­na vill ha och kän­ner de fles­ta.

In­för ny­års­da­gen är det nog­grann pla­ne­ring som gäl­ler med ex­tra­be­man­ning.

– Vi kom­mer va­ra nio, tio per­so­ner. Da­gen in­nan läg­ger vi upp ex­tra och för­be­re­der. Men vi är där ti­di­ga­re på mor­go­nen ock­så, sä­ger Fi­rat.

Sist sål­de De­li Ita­lia 800 piz­zor på ny­års­da­gen, nu är må­let att slå det.

– Det är väl­digt kul att job­ba då, även om det kan kän­nas li­te pin­samt att be­hö­va sä­ga till kun­den att det är 1 tim­me och 45 mi­nu­ters vän­te­tid.

Fi­rat be­rät­tar att han har god kon­takt med gäs­ter­na och att han har många stam­mi­sar.

– Det känns som att jag kän­ner he­la Dan­de­ryd. Jag har inga kon­kur­ren­ter här, och även om det skul­le öpp­na ett stäl­le mitte­mot kän­ner jag mig sä­ker.

Lil­la Hant­ver­ka­ren

På Lil­la Hant­ver­ka­ren på Mid­gårds­vä­gen är de­lä­ga­ren Ni­no Bars­som nog­grann med att po­äng­te­ra att de in­te är en van­lig piz­ze­ria som tog hem Tä­by­se­gern, ut­an att må­let är att va­ra en kvar­terskrog med bra à la car­te. Re­stau­rang­en sat­sar hårt på rå­va­ror­na.

– Hell­re ta bra pröjs för bra va­ror. Gäs­ter­na vill ha bra kva­li­tet, en ox­fi­lé för 100 spänn skul­le jag ald­rig kö­pa på en re­stau­rang, sä­ger Ni­no.

Han tror att Lil­la Hant­ver­ka­ren går hem hos Tä­by­bor­na då de har bra rå­va­ror – och gil­lar per­son­lig ser­vice.

– Jag skäm­tar med gäs­ter­na och öpp­nar dör­ren åt dem när de ska ut. Det är så­na sa­ker som gör skill­nad.

Ibland kan det va­ra två tim­mars vän­te­tid, och på ny­års­da­gen kanske än­nu läng­re, men Ni­no me­nar att ma­ten ska få ta tid.

– Folk har för­stå­el­se. Jag bru­kar ta de­ras te­le­fon­num­mer och ringa dem fem mi­nu­ter in­nan det är klart. På det sät­tet är ma­ten varm när de kom­mer hem.

Ni­no be­rät­tar att de­ras piz­zor är tun­na och in­te så klad­di­ga.

– Ti­der­na för­änd­ras, folk vill in­te ha myc­ket fett. Vi har även bör­jat med ve­gan­piz­zor som ock­så är po­pu­lärt.

Il For­no

I Val­len­tu­na blev det piz­ze­ri­an Il For­no på Få­gelsång­s­vä­gen som kam­ma­de hem se­gern.

– Vi är ett fa­mil­je­stäl­le med bå­de piz­za, ke­bab och thai, sä­ger Ufuk Co­lak, en av tre äga­re.

Han be­rät­tar att han kän­ner många av gäs­ter­na och att han di­rekt bör­jar la­ga mat så fort de kom­mer in ge­nom dör­ren, ef­tersom han vet vad de vill ha.

– 40 pro­cent av de som ring­er kän­ner jag igen på rös­ten.

In­för ny­års­da­gen är de väl för­be­red­da. Men hung­ri­ga gäs­ter får räk­na med en tim­mes vän­te­tid.

– Ti­di­ga­re har vi under en stund på da­gen tving­ats stänga av te­le­fo­nen. Vi kan helt en­kelt in­te sä­ga ja till al­la kun­der sam­ti­digt, vi mås­te hin­na med de be­ställ­ning­ar vi re­dan har, sä­ger Ufuk Co­lak.

Ufuk tror att en av an­led­ning­ar­na till att piz­ze­ri­an är så po­pu­lär, är de­ras hem­gjor­da vit­löks­sås. Men re­cep­tet, det är hem­ligt. Och po­pu­lä­ras­te piz­zan? – Ke­bab­piz­zan, helt klart.

GLAD. I Dan­de­ryd vann piz­ze­ri­an De­li Ita­lia. Äga­ren Fi­rat Tum­turk är in­te för­vå­nad.

TEAM. Ba­ga­ren Ri­mon ”Lil­le­man” Ko­mo och de­lä­ga­ren Ni­no Bars­som sat­sar på rå­va­ror.

FOTO: EL­LA SÖ­DER­BERG

SPONSOR. Ufuk Co­lak är en av ägar­na till Il For­no. Piz­ze­ri­an spons­rar även stolt fle­ra id­rotts­lag i Val­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.