Låt 2019 bli året ut­an krav­fyll­da ny­års­löf­ten

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - MARIA SVENSSON Re­por­ter Pra­ta med mig! maria.svensson @di­rekt­press.se

Jag kan äls­ka tan­ken på det nya året, möj­lig­he­ten att bör­ja om. Var­je ny­års­löf­te jag lo­vat mig själv har ska­pat sam­ma känsla som när jag köp­te en ny ryggsäck och nya pen­nor in­för skol­star­ten i fy­ran.

Nystart helt en­kelt, med pirr i ma­gen, nu jäklar. Ti­di­ga­re la jag rib­ban för högt – springa ett ma­ra­ton, star­ta en podd, lä­ra mig sur­fa, vil­ket jag gi­vet­vis har miss­lyc­kats med, trots in­hand­ling av di­ver­se pry­lar. Sen sänk­te jag rib­ban, äta fru­kost var­je dag, gå pro­me­na­der på kväl­lar­na, kom­ma i tid. Det­ta ska­pa­de dock en­bart ång­est då jag in­såg att jag in­te ens kla­rar av att änd­ra de mest simp­la ru­ti­ner­na.

Jag tror in­te jag är en­sam om ång­es­ten. En un­der­sök­ning, som gjor­des av ka­me­ra­fö­re­ta­get Ca­non i fjol, vi­sar att svens­kar­nas ny­års­löf­ten för­änd­ras ju äld­re vi blir.

När vi är unga ger vi oss själ­va löf­tet att tes­ta på fler sa­ker, som att re­sa och pro­va på en ny sport. Men när vi blir äld­re över­går löf­te­na till att hand­la om att slu­ta med sa­ker, slu­ta med soc­ker, slu­ta la­ta sig... ja, lis­tan kan gö­ras lång.

I år ska jag by­ta ut måsten mot läng­tan. För vi mås­te slu­ta stäl­la så höga krav på oss själ­va under årets mör­kas­te och blas­ki­gas­te må­nad.

Stör mig in­te 2019, jag lig­ger i sof­fan och tit­tar på al­la sä­song­er av Ga­me of Thro­nes. Det bor­de jag väl kla­ra av?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.