Po­li­sen: Det gäl­ler för di­na ny­årsra­ke­ter

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Att fi­ra ny­år till­sam­mans med fyr­ver­ke­ri­er hör till tra­di­tio­nen för många. Men det är in­te all­tid risk­fritt. Ål­ders­grän­sen för att kö­pa och an­vän­da fyr­ver­ke­ri­er är 18 år, men en­ligt po­li­sen är det främst min­derå­ri­ga som rå­kar il­la ut till följd av fyr­ver­ke­ri­an­vänd­ning. Dess­utom är de of­ta på­ver­ka­de av al­ko­hol.

Att tän­ka på vid fyr­ver­ke­ri­an­vänd­ning:

Smäl­la­re är för­bjud­na i Sve­ri­ge, skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da. De skri­ver ock­så att det är ett brott att skju­ta fyr­ver­ke­ri­er ut­an till­stånd – då det rör sig om ett brott mot la­gen om brand­far­li­ga och ex­plo­si­va va­ror. Det kan ock­så fin­nas lo­ka­la reg­ler i kom­mu­nen som fyr­ver­ke­ri­er­na bry­ter emot.

Den som vill skju­ta ra­ke­ter på ny­år kan kon­tak­ta po­li­sen för att kol­la om man be­hö­ver till­stånd för fyr­ver­ke­ri­er­na, skri­ver po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.