Nu ska Dan­de­ryds ga­tor frä­schas upp

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Hege Hellström 073-642 72 30 hege.hell­[email protected]­rekt­press.se

Ti­di­ga­re har fo­kus le­gat på att få i ord­ning de stör­re vägar­na – men i år sat­sar kom­mu­nen på att rus­ta upp små­ga­tor. Vi lis­tar väg­ar­be­te­na att hål­la koll på un­der året.

En pa­ti­ents död på Dan­de­ryds sjuk­hus kan ha or­sa­kats av brist på vård­plat­ser. Nu Lex Ma­ria-an­mä­ler sjuk­hu­set. En­ligt an­mä­lan var det bris­ter­na på Dan­de­ryds sjuk­hus som or­sa­ka­de en äld­re pa­ti­ents död. Pa­ti­en­ten, som gick på blod­för­tun­nan­de lä­ke­me­del på grund av ore­gel­bun­den hjärtrytm, vår- da­des i el­va tim­mar ef­ter en hjärn­blöd­ning. Där­ef­ter be­döm­de lä­ka­re att hen kun­de åka hem.

En neu­ro­ki­rurg re­kom­men­de­ra­de att pa­ti­en­ten skul­le ta me­di­cin som mot­ver­ka­de den blod­för­tun­nan­de me­di­ci­nen, men det no­te­ra­des in­te vid ut­skriv­ning­en.

Pa­ti­en­ten åter­kom se­na­re i för­säm­rat skick och av­led ef­ter ett par da­gars vård.

Vård­plats­bris­ten led­de till en kort vård­tid vid förs­ta pa­ti­ent­mö­tet och svå­rig­het att ve­ta om and­ra gjort jour­na­lan­teck­ning­ar. Allt en­ligt den Lex Ma­ria-an­mä­lan som Dan­de­ryds sjuk­hus nu gjort. Ett åt­gärds­pro­gram för att mot­ver­ka ris­ker­na är ut­ar­be­tat, en­ligt an­mä­lan.

AV­LED. En pa­ti­ent på Dan­de­ryds sjuk­hus kan ha av­li­dit till följd av plats­brist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.