Kol­lek­tiv­bo­en­de för lyx­liv

TRE VÅ­NING­AR KONSTHÖRNA OLIVOLJA IN­GÅR I HYRAN Bostads­bris­ten bi­drar till att ska­pa nya bo­en­de­for­mer i Stock­holm. Vi be­sök­te kol­lek­ti­vet K9 där 42 per­so­ner de­lar ut­rym­met på tre lyx­i­ga vå­nings­plan på Ös­ter­malm.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén

Mor­ga­ne Oléron, 32 år, släp­per in oss på Kom­men­dörs­ga­tan på Ös­ter­malm. Det här har va­rit hen­nes adress se­dan au­gusti 2017 då för­hål­lan­det som fick hen­ne att läm­na Pa­ris för Stock­holm tog slut och hon plöts­ligt stod ut­an bo­stad. Nu le­ver hon till­sam­mans med 41 and­ra på tre vå­nings­plan.

– En vän bod­de på K9 och fö­reslog att jag skul­le sö­ka mig hit. Jag fyll­de i en an­sö­kan och ha­de tu­ren att få en plats. Då trod­de jag att det ba­ra skul­le hand­la om en kor­ta­re tid, men nu vill jag ald­rig flyt­ta. Det är un­der­bart här, sä­ger hon me­dan hon vi­sar oss in i det sto­ra var­dags­rum­met. Hem­ma­fest istäl­let för krog Här in­ne sam­las de bo­en­de för fö­del­se­dags­fi­ran­det, mu- sikquiz el­ler AW. För­u­tom en stor pro­jek­tor­duk, ” här ser vi mor­gon-tv till­sam­mans”, finns en konsthörna för den som vill må­la, ett schack­brä­de och en synth. Det är även här kol­lek­ti­vet har si­na må­nads­mö­ten.

– Vi pra­tar om sa­ker som har hänt och om vad som be­hö­ver gö­ras, sä­ger hon sam­ti­digt som rums­kom­pi­sen Ma­ri­ca Le­o­ne, 31 år, an­slu­ter sig.

Ge­nom att de­la rum kan de bå­da vän­ner­na hål­la ne­re kost­na­der­na gans­ka re­jält. Mor­ga­ne har vis­ser­li­gen ett jobb som com­mu­ni­ty ma­na­ger på start up-hub­ben SUP46, men Ma­ri­ca är stu­de­ran­de på Ka­ro­lins­ka.

– K9 är ett sätt för mig att kun­na bo i de här fi­na kvar­te­ren fastän jag är stu­dent. Vi de­lar mid­da­gar och har hem­ma­fes­ter istäl­let för att gå på kro­gen, vil­ket gör att jag kan le­va bil­ligt, för­kla­rar hon

– Det finns fem kök här och fle­ra duk­ti­ga koc­kar, så med li­te tur kla­rar du dig i vec­kor ut­an att be­hö­va la­ga mat, skrat­tar Mor­ga­ne.

K9 be­skrivs of­ta som ett kol­lek­tiv för star­tup-fö­re­tag, men det stäm­mer in­te. Den som sö­ker sig hit ska va­ra öp­pen för att bo med and­ra och ta sitt an­svar för att bi­dra till en bra stäm­ning. Bak­grund el­ler yr­kes­ti­tel är in­te li­ka vik­tigt som per­son­lig­he­ten.

– Vem som helst kan fyl­la i en an­sö­kan om att bo här, sä­ger Ma­ri­ca. Kan bli för fa­mil­jer Ef­ter vårt be­sök ring­er jag upp Ma­ja-Sti­na Skarstedt, COO på Tech Farm som grun­dat K9. Hon tror att vi kom­mer se fler co-living i Stock­holm i fram­ti­den.

– Det finns be­hov även hos barn­fa­mil­jer och äld­re, men då kanske i mer na­tur­nä­ra om­rå­den. Det finns många tjäns­ter man kan de­la, som till ex­em­pel barn­pass­ning för små­barns­fa­mil­jer. Vad är skill­na­den mel­lan pro­jek­ten ni pla­ne­rar och tra­di­tio­nel­la kol­lek­tiv­bo­en­den?

– I tra­di­tio­nel­la kol­lek­tiv har man of­ta haft ge­men­sam­ma upp­gif­ter, som till ex­em­pel mat­lag. Så­dant för­sö­ker vi kom­ma bort från för att man in­te ska va­ra så be­ro­en­de av varand­ra. Man ska kun­na va­ra ut­byt­bar på ett po­si­tivt sätt.

Blir det fler pro­jekt lik­nan­de K9 i Stock­holm fram­ö­ver?

– Det tror jag. En del sam­ar­be­ten är på gång och vi tror verk­li­gen att det be­hövs. Det är ett enormt sök­tryck på K9 så vi hop­pas på fler co-living i Sve­ri­ge. Det rå­der en bo­stads­ut­ma­ning i Stock­holm och då mås­te man tän­ka nytt. sä­ger Ma­jaS­ti­na Skarstedt.

K9 är ett sätt för mig att kun­na bo i de här fi­na kvar­te­ren fastän jag är stu­dent.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Ma­ri­ca Le­o­ne och hen­nes rums­kam­rat Mor­ga­ne Oléron vi­sar oss yo­garum­met. ”På mor­go­nen är det en del som me­di­te­rar här,” sä­ger Mor­ga­ne. RUNDVANDRING.

VAR­DAGS­RUM­MET. Det sto­ra rum­met fun­ge­rar bå­de som ar­bets­plats och fe­st­rum. ”Jag gil­lar att jag kan va­ra so­ci­al ut­an att läm­na hu­set”, sä­ger Ma­ri­ca Le­o­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.