Ska­dor ef­ter stor­men? Sa kan du fa er­sätt­ning

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

Fle­ra tu­sen Nor­rorts­bor drab­ba­des av strö­mav­brott ef­ter stor­men Al­fri­da. Om du drab­bats går det att sö­ka peng­ar bå­de från el­le­ve­ran­tör och för­säk­rings­bo­lag. Da­gen ef­ter Al­fri­da för­ra ons­da­gen var 5 700 bo­en­de i Tä­by och Val­len­tu­na ut­an ström, på grund av träd som fal­lit i stor­men.

På fre­da­gen, två dygn se­na­re, kom ström­men till­ba­ka. Och de som drab­ba­des kan nu sö­ka er­sätt­ning för ska­dor­na – ef­ter mer än tolv tim­mar ut­an el kan kun­der få av­drag på kom­man­de fak­tu­ror, ut­an att be­hö­va an­mä­la det till El­le­vio (se fak­taru­ta).

Jo­na­tan Björck, press­chef på El­le­vio, sä­ger att man kan vän­da sig med ska­de­ståndskrav till El­le­vio.

– I ska­de­ståndskrav till oss får man så gott det går le­da i be­vis vad man vill ha er­sätt­ning för, sä­ger Jo­na­tan Björck.

När det gäl­ler re­stau­rang­be­sök man tving­ats gö­ra ef­tersom det in­te går att la­ga mat hem­ma, el­ler ho­tell­vis­tel­se, krä­ver El­le­vio dä­re­mot nor­malt sett kvit­ton. ”Livs­far­ligt att gö­ra själv” Ef­ter stor­men är det ock­så många som drab­bats av ned­fall­na träd på si­na tom­ter. De träd som lig­ger emot el­ler i när­he­ten av en led­ning är det El­le­vio som tar bort.

– Man ska ab­so­lut in­te gö­ra nå­got själv – det är livs­far­ligt, sä­ger Jo­na­tan Björk.

Han vill sam­ti­digt be­röm­ma Nor­rorts in­vå­na­re för hur de han­te­rat stor­men.

– Från vår si­da vill vi tac­ka kun­der­na som vi­sat väl­digt

Kun­der­na har för­stå­el­se för att det är ett all­var­ligt lä­ge.

bra tå­la­mod och vi har fått upp­munt­ran­de till­rop. Det vi­sar att kun­der­na har för­stå­el­se för att det är ett all­var­ligt lä­ge.

Pe­ter Stark, ju­rist vid Kon­su­men­ter­nas för­säk­rings­by­rå, be­rät­tar att man kan få er­sätt­ning bå­de från el­bo­la­get och för­säk­rings­bo­la­get. Ta bild på ma­ten Det är svårt att ve­ta vem som är bäst att bör­ja med. Om det är li­te stör­re ska­dor kan man upp­le­va att man in­te får full er­sätt­ning.

– Då kan man kom­plet­te­rings­an­sö­ka hos den and­ra par­ten. Men man mås­te va­ra tyd­lig med vad man re­dan fått från den and­ra par­ten, sä­ger Pe­ter Stark.

När det gäl­ler er­sätt­ning för mat i kyl och frys kan det va­ra lät­ta­re att bör­ja med för­säk­rings­bo­la­get, en­ligt Pe­ter Stark.

– De är mer va­na vid er­sätt­ning. Fo­ta al­la mat­va­ror och gär­na vad man upp­fat­tar själv att det var värt. Som re­gel är det in­köps­pris, sä­ger han.

Den som för­lo­rat träd på tom­ten får ing­en er­sätt­ning för trä­den el­ler för kost­na­den att fors­la bort dem.

– Dä­re­mot får man all­tid er­sätt­ning om trä­det lan­dar på ett hus och ska­dar hu­set – om hu­set är för­säk­rat. Det gäl­ler även för­säk­ra­de ut­hus och ga­rage, sä­ger Pe­ter Stark. Hege Hellström hege.hell­[email protected]­rekt­press.se

Det föll träd runt om i Nor­rort un­der stor­men. PLOCKEPINN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.