Jag ska lä­ra mig läng­ta ef­ter trä­nings­värk…

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Jag spen­de­ra­de ju­len och ny­å­ret på stran­den un­der ett pa­ra­soll med en fruk­tjuice i han­den. På ny­årsaf­ton skic­ka­de jag upp en eld­lam­pa som seg­la­de ut över Ara­bis­ka ha­vet.

Att se­dan kom­ma till­ba­ka till kal­la Sve­ri­ge var en rätt hård smäll. I för­ra tid­ning­en skrev min kol­le­ga Ma­ria Svens­son om att hon by­ter ut ny­års­löf­ten mot längtan.

Jag ska för­sö­ka mig på sam­ma sak. Mitt evi­ga ny­års­löf­te de se­nas­te åren har va­rit att kom­ma igång med trä­ning­en. Ori­gi­nellt, el­ler hur? Igår var jag på gym­met till­sam­mans med vad som kän­des som hal­va lä­net.

Jag ge­nom­led ett 45 mi­nu­ter långt, fruk­tans­värt spin­ning­pass med en overk­ligt ener­gi­fylld in­struk­tör som gjor­de sitt bäs­ta för att få oss ja­nu­a­ri­tröt­ta del­ta­ga­re att tram­pa vi­da­re. Men att få den där pep­pen av en helt okänd män­ni­ska gör fak­tiskt rätt myc­ket. Idag sit­ter jag med trä­nings­värk i be­nen och en öm­man­de rum­pa ef­ter en obe­kväm spin­ning­s­a­del, rätt nöjd med mig själv. Kanske är det dags för mig att bör­ja läng­ta ef­ter den här vär­ken var­je vec­ka?

ELLA SÖDERBERG Re­por­ter Pra­ta med mig! ella.so­der­berg @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.