No­mi­ne­ra till he­derspla­kett

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Ti­di­ga­re har namn som Hel­ge Skoog och Me­ta Ve­lan­der fått Dan­de­ryd kom­muns he­derspla­kett. Den de­las ut till en per­son som har gjort en vär­de­full och upp­skat­tad gär­ning in­om lit­te­ra­tur, konst, mu­sik med me­ra och nu går det att no­mi­ne­ra in­för 2019 års pris.

Pla­ket­ten ut­de­las till per­so­ner som är el­ler har va­rit verk­sam­ma i Dan­de­ryds kom­mun. Kul­turoch fri­tids­nämn­den ut­ser mot­ta­ga­re ef­ter för­slag från all­män­het och för­e­ning­ar. Det går att no­mi­ne­ra via kom­mu­nens hem­si­da, se­nast den 15 feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.