INTELS VD AVGÅR

Datormagazin - - NYHETER -

In­tel har till­kän­na­gi­vit att Bri­an Kr­za­nich av­gått som VD och le­da­mot i sty­rel­sen. Eko­no­mi­che­fen Ro­bert Swan tar till­fäl­ligt över rol­len som VD. Or­sa­ken till av­gång­en är att Kr­za­nich har haft ett för­hål­lan­de med en an­nan In­tel-an­ställd, vil­ket går emot fö­re­ta­gets myc­ket strik­ta in­ter­na reg­ler. En in­tern ut­red­ning har be­kräf­tat re­gel­brot­tet, var­ef­ter sty­rel­sen ac­cep­te­ra­de Kr­za­nichs av­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.