Ba­ra en te­le­fon

Datormagazin - - NYHETER -

För al­la nostal­gi­ker är No­kia 8110 till­ba­ka i en form som på­min­ner väl­digt myc­ket om ori­gi­na­let, men den har 4G och nå­got ­er funk­tio­ner till ett lågt pris.

Nu, 22 år ef­ter att den ur­sprung­li­ga No­kia 8110 släpp­tes, kom­mer HMD Glo­bal, som nu­me­ra äger va­ru­mär­ket, till­ba­ka med 8110 4G. Det är en te­le­fon som in­ne­hål­ler myc­ket nostal­gi, in­te så myc­ket pre­stan­da och egent­li­gen ba­ra klas­sis­ka te­le­fon­funk­tio­ner.

Den ut­drag­ba­ra ba­nan­te­le­fo­nen har 4G, 2,5-tums­skärm, Qu­al­comm

MSM8905, 512 me­ga­byte min­ne, fy­ra gi­ga­byte lag­ring och två­me­ga­pix­el­ka­me­ra. Ope­ra­tiv­sy­ste­met kal­las Smart Fe­a­tu­re OS och är ba­se­rat på Goog­les Kai OS, vil­ket in­ne­bär att det finns en del enkla­re in­ter­netap­par och spel och des­sa upp­tar en ”be­ty­dan­de del” av det in­ter­na min­nesut­rym­met. Bat­te­ri­ti­den i vän­te­lä­ge upp­ges till 25 da­gar. No­kia 8110 4G finns till för­sälj­ning i svart el­ler gult från och med mit­ten av ju­li med en prislapp på 800 kro­nor.

No­ki­as klas­sis­ka ba­nan­te­le­fon är till­ba­ka i ny form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.