Oneplus

Datormagazin - - DATORMAGAZIN TESTAR -

Bil­dy­tan är max­i­me­rad och näs­tan he­la enheten skyd­das av Cor­ning Go­ril­la Glass 5. Nya Oneplus 6 ger myc­ket per in­ve­ste­rad kro­na.

Allt­se­dan Oneplus lan­se­ra­de sin förs­ta te­le­fon har fö­re­ta­gets mål­sätt­ning va­rit att pre­sen­te­ra pre­mi­um­mo­del­ler till ett pris som pas­sar al­la. Den se­nas­te mo­del­len he­ter 6 och har lyfts in­om fle­ra om­rå­den. Och det hand­lar in­te en­bart om det in­re, ut­an Oneplus 6 har Cor­ning Go­ril­la Glass 5 på bå­de fram- och bak­si­da, vil­ket i kom­bi­na­tion med mjukt run­da­de hörn och kan­ter ger en lyx­ig käns­la.

De ytt­re måt­ten på 155,7 x 75,4 x

7,75 mil­li­me­ter är i det när­mas­te iden­tis­ka med fö­re­gå­en­de mo­dell, men trots det­ta är den Amo­led-ba­se­ra­de skär­men på he­la 6,28 tum. För att lyc­kas med det har Oneplus mi­ni­me­rat ra­men, som på ett stil­fullt sätt smäl­ter sam­man med det helgjut­na chas­sit. Skär­men har ett 19:9-för­hål­lan­de och en upp­lös­ning på 2 280 x 1 080 pix­el. En del kans­ke re­a­ge­rar på att upp­lös­ning­en in­te är Qu­ad-HD, men sam­ti­digt är det­ta ett sätt att hål­la ned pri­set och max­i­me­ra bat­te­ri­ti­den. Skär­men är i öv­rigt rik­tigt bra med fin ljus­styr­ka samt skar­pa och kla­ra fär­ger.

Se­nas­te hård­va­ran

På in­si­dan finns en Qu­al­comm Snap­dra­gon 845-pro­ces­sor med åt­ta kär­nor som kan nå upp till 2,8 gi­ga­hertz i klock­fre­kvens. För gra­fik­kraf­ten an­vänds en Ad­re­no 630 och det finns åt­ta gi­ga­byte LPDDR4X-min­ne (6 GB på in­gångs­mo­del­len). Det ex­em­plar vi tes­ta­de ha­de 128 gi­ga­byte lag­ring, men Oneplus 6 finns även i va­ri­an­ter om 64 och 256 gi­ga­byte. Dessvär­re finns in­te möj­lig­het till ex­tra min­neskort, ut­an de två SIM-platserna är just för SIM-kort. På an­slut­nings­si­dan hit­tar vi DL 4CA/256QAM, UL CA/64QAM, 4x4 MIMO med stöd för Cat16 för ned­ladd­ning och Cat13 för upp­ladd­ning. Det­ta kom­plet­te­ras med 2x2 MIMO AC Wi-Fi och Blu­e­tooth av ver­sion 5.0 med stöd för ap­tX och ap­tX HD. Bå­de GSM- och Wi-Fi-täck­ning­en är myc­ket bra. Fram­för allt den se­na­re känns som ett klart lyft från ti­di­ga­re mo­del­ler.

Slo­gan för den­na mo­dell är ”the speed you need” och där­för var vi så klart tvung­na att mä­ta pre­stan­dan med Antutu v7. Det gav oss snabbt be­sked om att det­ta är den i sär­klass snabbaste mo­bil­te­le­fon som fö­re­ta­get har lan­se­rat. Det­ta test gav ett vär­de på 266 986 för to­tal­pre­stan­da, med ett 3D-re­sul­tat på 91 225, sing­el­co­re på 2 121 och mul­ti­co­re på 9 038. Des­sa vär­den pla­ce­rar Oneplus 6 i det ab­so­lu­ta topp­skik­tet av da­gens mo­bi­ler.

Nu hand­lar pre­stan­da in­te ba­ra om en mas­sa mät­vär­den ut­an är egent­li­gen i förs­ta hand en upp­le­vel­se, och även här glän­ser Oneplus 6. När vi an­vän­der ope­ra­tiv­sy­ste­met (se­nas­te ver­sio­nen av Oxy­gen) och ap­par­na, sva­rar allt ex­tremt bra. Till skill­nad från fle­ra and­ra till­ver­ka­re ad­de­rar Oneplus väl­digt li­te med ”onö­di­ga” ex­tra­funk­tio­ner, vil­ket dels ger bätt­re pre­stan­da, dels läng­re bat­te­ri­tid. De funk­tio­ner som läggs till är dess­utom of­tast myc­ket an­vänd­ba­ra, även om det kan va­ra li­te ovant att an­vän­da ex­em­pel­vis de oli­ka svep­funk­tio­ner­na som erbjuds. En funk­tion som vi dä­re­mot verk­li­gen äls­kar är läslä­get som gör skär­men svart­vit, vil­ket blir av­se­värt bätt­re för ögo­nen. Det ska även tilläg­gas att mo­del­len har stöd för för­hands­ver­sio­ner­na av Android P.

Ka­me­ra ut­an di­rekt lyft

Bak­si­dan rym­mer dubb­la ob­jek­tiv, en hu­vudsen­sor ba­se­rad på So­ny IMX 519 med 16 me­ga­pix­el och en av ny­he­ter­na i form av en op­tisk bild­sta­bi­li­sa­tor. Till den­na finns en se­kun­där sen­sor ba­se­rad på So­ny IMX 376K på 20 me­ga­pix­el, som i förs­ta hand är tänkt att ska­pa ef­fekt­ful­la por­trätt­bil­der.

Bil­der­na blir de­fi­ni­tivt in­te då­li­ga, men sam­ti­digt blir vi hel­ler in­te över­väl­di­ga­de av dem. På den­na punkt lig­ger Oneplus ef­ter ex­em­pel­vis Sams­ung och Hu­awei. En funk­tion som dock fun­ge­rar myc­ket bra är den för slow­mo­tion vid film­ning. Själv­klart har te­le­fo­nen ock­så en främ­re ka­me­ra, som även den är på 16 me­ga­pix­el och som pas­sar bra till sel­fi­es, men som sak­nar det lil­la ex­tra.

Bat­te­ri­et är på 3 300 mil­li­am­pe­re­tim­mar och har stöd för fö­re­ta­gets snabb­ladd­ning, som via 5 V och 4 A ger oss en dags an­vänd­ning på cir­ka 50 mi­nu­ters ladd­ning. En­ligt Oneplus ska enheten va­ra vat­ten­tå­lig, men den har in­te nå­gon of­fi­ci­ell IP-klas­si­fi­ce­ring, så du bör än­då va­ra för­sik­tig med vä­ta.

Fin­gerav­tryckslä­sa­ren finns på en­he­tens bak­si­da och är snabb. Du kan ock­så an­vän­da an­sikt­s­i­gen­kän­ning för va­li­de­ring. Sam­man­ta­get är det­ta, trots någ­ra mind­re brister, en rik­tigt bra mo­bil­te­le­fon i sin pris­klass och den får ut­mär­kel­sen Datormagazin re­kom­men­de­rar.

En rik­tigt snygg mo­bil­te­le­fon med pre­stan­da i över­flöd. Nya Oneplus 6 ger myc­ket per in­ve­ste­rad kro­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.