Kingston SSDNow A

Datormagazin - - DATORMAGAZIN TESTAR - PATRIK WAHLQVIST

Kingston ger sig in på bud­get­mark­na­den för NVMe-enheter med si­na SSDNow A1000.

Kingston SSDNow A1000 är mer bud­get­vän­li­ga enheter för dem som sö­ker NVMe-ba­se­rad lag­ring. De har form­fak­torn M.2 2280 och an­vän­der sig av två styc­ken PCIE Gen3-ba­nor, till skill­nad från de hög­re pre­ste­ran­de som an­vän­der sig av minst fy­ra ba­nor. En fyra­ka­na­lers Phi­son E8-kon­trol­ler han­te­rar lag­ring­en, som be­står av Tos­hi­bas 256 gi­ga­bits BiCS 3D tre­bi­tars TLC Nand. För hög­re pre­stan­da av­sätts 24 gi­ga­byte av lag­rings­ut­rym­met till en se­kun­där cache. På vårt testex­em­plar (480 gi­ga­byte) fanns även en DDR3L DRAM-cache på 512 me­ga­byte som kom­ple­ment.

SSD-enheten som vi har tes­tat har en TBW på 300 te­ra­byte. Den har stöd för Phi­sons Strong­ECC, Smar­tECC och Smart­flush samt AES256 för ökad sä­ker­het.

På vårt test­sy­stem nåd­de vi upp i 3 151 trans­ak­tio­ner per se­kund, vil­ket är en re­la­tivt stan­dard­be­to­nad siff­ra. Dä­re­mot låg svars­fre­kven­sen, el­ler la­ten­sen, på dry­ga 34 mil­li­se­kun­der, vil­ket är allt­för högt.

Där­ef­ter an­vän­de vi AS SSD för att se hur enheten han­te­ra­de slump­mäs­sig re­spek­ti­ve se­kven­ti­ell läs­ning och skriv­ning. När vi an­vän­de mind­re fi­ler, 4k, nåd­de vi 430 me­ga­byte per se­kund i skriv­pre­stan­da och 712 me­ga­byte per se­kund i läs­pre­stan­da. För se­kven­ti­ell skriv­ning och läs­ning blev mot­sva­ran­de vär­den aning­en bätt­re (562 och 1 197 me­ga­byte per se­kund). Re­sul­ta­tet är helt klart bätt­re än med en tra­di­tio­nell SSD, men det är sam­ti­digt in­te i klass med toppre­ste­ran­de M.2-mo­del­ler.

En in­tres­sant no­te­ring gjor­des när vi an­vän­de Io­me­ter. Då, med 4k slump­ba­se­ra­de da­ta, nåd­des dry­ga 160 000 iops vid skriv­ning och dry­ga 97 000 iops vid läs­ning. Då skriv­vär­det var klart hög­re än Kingstons siff­ror an­tar vi att det­ta var en av de po­si­ti­va ef­fek­ter­na av cachen.

Då den­na en­het ba­ra an­vän­der en si­da för kret­sar blir den en­kel att pla­ce­ra. Den är dess­utom sval, vil­ket själv­klart del­vis be­ror på li­te läg­re pre­stan­da. Den kan pas­sa bra i tun­na bär­ba­ra da­to­rer el­ler i små sta­tio­nä­ra byg­gen.

Kingston A1000 är en sval och lätt­pla­ce­rad M.2-en­het med aning­en låg pre­stan­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.