Fu­jitsu Cel­vin Q

Datormagazin - - DATORMAGAZIN TESTAR -

Du får bra ut­bud av ap­par, möj­lig­het till ”spa­re” och den är tyst un­der be­last­ning. Dock tyc­ker vi att det är snålt med in­tern­min­ne från start, och du kan in­te läg­ga till PCIE-enheter.

Fu­jitsu Cel­vin Q905 har plats för sex styc­ken lag­ringsen­he­ter. Enheten mä­ter 257 x 235 x 175 mil­li­me­ter och väger 5,3 ki­lo­gram. Det är för­vis­so aning­en lät­ta­re än fle­ra av de and­ra, men kon­struk­tio­nen känns väl­digt ge­nom­tänkt och sta­bil.

De sex lod­rätt pla­ce­ra­de kas­set­ter­na i fron­ten har stil­ful­la hand­tag med in­te­gre­ra­de luftin­släpp. Dess­utom är var­je kas­sett för­sedd med lås och över re­spek­ti­ve kas­sett finns även tyd­li­ga LED som in­di­ke­rar drift el­ler even­tu­el­la pro­blem. På väns­ter si­da av fron­ten finns en ström­knapp, en USB 3-port och en knapp för att snabb­ko­pi­e­ra in­ne­håll från en via USB an­slu­ten en­het. Fu­jit­sus en­het var en av två som kla­ra­de att ko­pi­e­ra da­ta från en USB-an­slu­ten kort­lä­sa­re, vil­ket un­der­lät­tar.

På bak­si­dan hu­se­rar två styc­ken tyst­gå­en­de fläk­tar som ef­fek­tivt hål­ler ner tem­pe­ra­tu­ren ut­an att or­sa­ka nå­got stö­ran­de ljud. Bak­si­dan rym­mer även två styc­ken USB 2- och två styc­ken USB 3-por­tar. Des­sa sit­ter dock så nä­ra varand­ra att det kan bli svårt med stör­re USB-min­nen el­ler kon­takt­don. För nät­verkskan­slut­ning finns här även fy­ra styc­ken por­tar med stöd för gi­ga­bit Et­her­net. Du kan kon­fi­gu­re­ra två av des­sa som LAN-grup­per el­ler tea­ming, vil­ket ger por­tar om två gi­ga­bit. Dä­re­mot kun­de vi av nå­gon an­led­ning in­te ad­de­ra fle­ra an­slut­ning­ar till sam­ma grupp.

Det vi sak­nar är en port för tio gi­ga­bit Et­her­net och möj­lig­het till PCIE-ba­se­rad ex­pan­sion. Dä­re­mot har enheten stöd för USB-an­slu­ten Wi-Fi-ad­ap­ter. Den öv­re de­len av fron­ten har en två­ra­ders dis­play med två knap­par som med­ger vissa grund­läg­gan­de åt­gär­der. Dess­utom finns tre mind­re LED för status, USB och LAN. Dessvär­re är des­sa grupp­ba­se­ra­de LED, så vi vet in­te vil­ken port som even­tu­ellt an­vänds el­ler krång­lar.

Snålt med in­tern­min­ne

Pro­ces­sorn är en In­tel Ce­le­ron J1900 med fy­ra kär­nor som körs i mel­lan 2,0 och 2,41 gi­ga­hertz. Det sit­ter även två gi­ga­byte DDR3L-min­ne på plats. Bred­vid finns en le­dig min­nes­bank för upp­gra­de­ring till max­i­ma­la åt­ta gi­ga­byte. Be­ak­tat fo­kus på SMB och prislapp tyc­ker vi att det är all­de­les för snålt med två gi­ga­byte, det bor­de ha va­rit det dubb­la från start. Pla­ne­rar du att an­vän­da ett fler­tal av de tjäns­ter som erbjuds blir det för klent med ba­ra två gi­ga­byte.

En an­nan aspekt är om en el­ler två dis­kar skul­le läg­ga av. När så li­te in­tern­min­ne finns på plats tar det då väl­digt lång tid att åter­ska­pa.

När det gäl­ler själ­va ini­ti­e­ring­en och kon­fi­gu­ra­tio­nen kan den­na ut­fö­ras på fle­ra oli­ka sätt. För vår del skul­le vi dock re­kom­men­de­ra att du an­vän­der Fu­jitsu Fin­der och se­dan från den­na an­slu­ter via en webb­lä­sa­re. När du har gjort det mär­ker du nå­got in­tres­sant, i al­la fall om du har an­vänt en en­het från Qnap. Det­ta då gräns­snit­tet är det­sam­ma, men in­te sam­ma upp­da­te­ra­de ver­sion som vi se­na­re kom­mer att mö­ta, ut­an en äld­re el­ler sna­ra­re mer av­ska­lad ver­sion. Vi har för­sökt ta re­da på om det är en en­het från Qnap el­ler i vil­ken ut­räck­ning des­sa två bo­lag sam­ar­be­tar, men vi har in­te fått det­ta ut­rett. Då det är sam­ma grund­läg­gan­de gräns­snitt har även Fu­jit­sus en­het ett gans­ka brett ut­bud av ap­pli­ka­tio­ner och funk­tio­ner från start. Det är även en­kelt att läg­ga till fler lös­ning­ar från oli­ka till­ver­ka­re. Dä­re­mot kom­mer vi in­te åt ex­akt sam­ma ut­bud som det vi får med en en­het från Qnap.

Egen app till mo­bi­len

Trots att pro­gram och ap­par är de­sam­ma som, el­ler i var­je fall i det när­mas­te iden­tis­ka med Qnaps, kan vi in­te an­vän­da den ena till­ver­ka­rens pro­gram för den and­ras enheter. För att han­te­ra vår NAS från mo­bi­len be­hö­ver vi installera Cel­vin NAS, som finns för bå­de IOS och Android.

En av de funk­tio­ner som vi upp­skat­tar är att vi på Fu­jit­sus en­het kan an­vän­da RAID 5, 6 och 10 till­sam­mans med en spa­re-disk. Det vill sä­ga en disk som lig­ger oan­vänd och au­to­ma­tiskt ak­ti­ve­ras när en RAID-disk går sön­der.

För­u­tom det­ta får du en NAS med ett stort ut­bud av mul­ti­me­di­e­funk­tio­ner, bra mol­nin­te­gre­ring och ett brett ut­bud av ser­ver­tjäns­ter för fö­re­tag. Enheten kan i fle­ra lä­gen er­sät­ta en ser­ver, men då krävs som sagt mer in­tern­min­ne. En an­nan av de sto­ra styr­kor­na är al­la for­mer av säkerhetskopiering som erbjuds. Bå­de lo­kal så­dan, av ISCSI-ba­se­ra­de lös­ning­ar och av di­ver­se va­ri­an­ter av vir­tu­el­la ma­ski­ner. Ska enheten pri­märt an­vän­das för det­ta räc­ker även grund­kon­fi­gu­ra­tio­nen långt.

Fu­jitsu sat­sar på mo­del­ler som är väl­digt li­ka dem från Qnap, och når gans­ka långt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.