Kingston Hy­perX Fu­ry Black DDR4

Datormagazin - - DMZ-RIGGEN -

På grund av höga kom­po­nent­pri­ser har vi valt att sat­sa på 8 gi­ga­byte i in­tern­min­ne den här gång­en. Det­ta i form av en mo­dul av mo­del­len PC19200/2 400 MHz CL15. Den ar­be­tar vid lå­ga 1,2 volt och är dess­utom tack­sam att över­kloc­ka för dem som så öns­kar. No­te­ra att vi re­kom­men­de­rar att just den­na mo­dell an­vänds, då vi har märkt att vissa lik­nan­de in­tern­min­nen kan ge li­te in­sta­bi­li­tet. Så snart pri­ser­na för in­tern­min­nen åter­går till ti­di­ga­re ni­vå­er kom­mer vi att läg­ga på yt­ter­li­ga­re en mo­dul igen.

I RIGGEN SE­DAN Datormagazin  ­€‚

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.