Mör­ka nyheter från App­le

”Sa­fa­ri skyd­dar dig från att ofri­vil­ligt spå­ras ge­nom så kal­la­de del­nings­knap­par.”

Datormagazin - - MJUKVARA | WWDC 2018 - Av Andreas Berg­ström

En ut­veck­lar­kon­fe­rens kan bju­da på nyheter även för van­li­ga an­vän­da­re. Så var det med Apples år­li­ga WWDC. Den­na gång med fo­kus på bätt­re pre­stan­da, mör­ka gräns­snitt och många trev­li­ga småny­he­ter.

Det se­nas­te året har va­rit fyllt av ju­bi­le­er in­om App­le-uni­ver­su­met. Ip­ho­ne fyll­de tio år i hös­tas och App Sto­re för IOS kun­de fi­ra li­ka många år i vå­ras. Det­ta medan för­ra som­ma­rens upp­la­ga av World­wi­de De­ve­lo­pers Con­fe­rence (WWDC) var den 30:e i ord­ning­en, vil­ket gör kon­fe­ren­sen till en ve­te­ran i sam­man­hang­et. Trots att för­som­ma­ren var fylld av dy­li­ka kon­fe­ren­ser an­ord­na­de av Fa­ce­book, Goog­le och Micro­soft, så var det tvek­löst Apples WWDC som fick mest upp­märk­sam­het.

Ur ett an­vän­dar­per­spek­tiv tycks 2018 bli ett ty­piskt mel­lanår. Fo­kus läggs till stor del på po­le­ring och för­bätt­ring­ar un­der hu­ven för bätt­re pre­stan­da. Det märks även på stö­det för hårdvara, där IOS 12 fort­sät­ter med sam­ma stöd som IOS 11, det vill sä­ga från år 2013 och Ip­ho­ne 5S. Dä­re­mot tar re­san slut för den förs­ta upp­la­gan av App­le Watch, kal­lad Se­ri­es 0, samt Mac-da­to­rer äld­re än 2012.

KON­TROLL ÖVER SI­RI

Apples tra­di­tion att ge kon­su­men­ter in­byggd funk­tio­na­li­tet som är till­räck­ligt bra för de fles­ta fort­sät­ter i IOS 12. Nu finns en in­byggd app för att ta mått med hjälp av AR, som ett slags mo­dernt mått­band. Fa­ce­ti­me stö­der grupp­vi­de­o­sam­tal med upp till 32 del­ta­ga­re och lä­get för ”Stör ej” kan stäl­las in ef­ter när du läm­nar en plats el­ler när en ka­len­der­hän­del­se är över.

I Bil­der finns bätt­re stöd för del­ning ge­nom att di­na vän­ner au­to­ma­tiskt bjuds in till att de­la fo­ton från plat­ser ni be­sökt sam­ti­digt till ett och sam­ma al­bum. Ap­par­na Ak­ti­er och Ibooks har fått en upp­frä­schad de­sign i mer mi­ni­ma­lis­tisk stil, och bat­te­rista­tistik över en läng­re pe­ri­od vi­sas i In­ställ­ning­ar.

Även sä­ker­hets­funk­tio­ner­na har ut­ö­kats och du kan nu en­kelt de­la ett lag­rat lö­senord via Airdrop med per­so­ner i när­he­ten. Den in­bygg­da lö­senords­han­te­ra­ren mar­ke­rar när du har an­vänt sam­ma lö­senord på fle­ra tjäns­ter och kan au­to­ma­tiskt fö­re­slå ett starkt lö­senord när du re­gi­stre­rar dig på nya. Sä­ker­hetsko­der via SMS fylls i au­to­ma­tiskt och Sa­fa­ri skyd­dar dig från att ofri­vil­ligt spå­ras ge­nom så kal­la­de del­nings­knap­par.

En av de mer spän­nan­de ny­he­ter­na i IOS 12 hit­tas i Si­ri. Den nya funk­tio­nen Si­ri Shortcuts vi­sar hur App­le fö­re­stäl­ler sig en rös­tas­si­stent. Grun­didén kom­mer från ap­pen Work­flow som App­le köp­te för ett tag se­dan och har nu byggts in i Si­ri samt fått en egen app. Den gör att du kan kopp­la åt­gär­der i en el­ler fle­ra tred­je­partsap­par till ett röst­kom­man­do i Si­ri. Si­ri kan ock­så fö­re­slå skräd­dar­syd­da kort­kom­man­don ut­i­från di­na ru­ti­ner, och det finns även ett slags gal­le­ri av fär­di­ga kom­man­don. App­le har länge kri­ti­se­rats för att Si­ri va­rit för låst för att ut­veck­la­re ska kun­na in­te­gre­ra si­na ap­par or­dent­ligt, vil­ket lär av­hjäl­pas av den­na funk­tion.

De se­nas­te ver­sio­ner­na av IOS har fått kri­tik för att slöa ner äld­re enheter, och när det i vint­ras fram­kom att App­le sän­ker pre­stan­dan på vissa enheter när bat­te­ri­et för­säm­ras öka­de den kri­ti­ken. App­le tycks ha ta­git till sig av det­ta och fram­hä­ver för­bätt­rad pre­stan­da på al­la enheter som en ny­het i IOS 12. Upp till två gång­er snab­ba­re öpp­ning av ap­par un­der be­last­ning och 70 pro­cent snab­ba­re öpp­ning av ka­me­ran från låst skärm ut­lo­vas. Hur det står sig åter­står att se, men pre­stan­da­mät­ning­ar i ti­di­ga beta­ver­sio­ner vi­sar

helt kor­rekt på ett märk­bart snab­ba­re gräns­snitt i allt från Ip­ho­ne 5S till se­nas­te Ip­ho­ne X.

ANIMERA DIG SJÄLV

Ani­mo­ji är Apples funk­tion för att med hjälp av 3Dka­me­ran i Ip­ho­ne X lä­sa av di­na an­sikts­rö­rel­ser och ren­de­ra ett slags teck­nad fi­gur med sam­ma ut­tryck i re­al­tid. I IOS 12 har App­le vi­da­re­ut­veck­lat kon­cep­tet med så kal­la­de Me­mo­ji, 3D-fi­gu­rer som kan skräd­dar­sys till att ef­ter­lik­na dig. Sams­ung har re­dan en lik­nan­de funk­tion men för­li­tar sig helt på en van­lig ka­me­ra, medan Ani­mo­ji och Emo­ji tack va­re 3D-ka­me­ran kan speg­la ditt an­sikts­u­t­ryck med mer de­tal­jer. Du kan nu även an­vän­da ditt al­ter ego i 3D när du ge­nom­för Fa­ce­ti­me-sam­tal.

En stor del av vår vak­na tid till­bring­as med att tit­ta på oli­ka skär­mar, och det är in­te en­bart po­si­tivt för al­la. Screen Ti­me är en ny funk­tion och app i IOS 12 för att bå­de ana­ly­se­ra hur du spen­de­rar din skärm­tid och sät­ta upp be­gräns­ning­ar för oli­ka ap­par. Är du för­äl­der kan du dess­utom hål­la koll och be­grän­sa di­na barns skärm­tid, an­ting­en per app, per app­ka­te­go­ri el­ler för all skärm­tid.

Hur IOS ge­nom åren har han­te­rat no­ti­ser är en in­tres­sant studie i hur App­le som hel­het job­bar med ny funk­tio­na­li­tet. När de in­tro­du­ce­ra­des i IOS 3 vi­sa­des de som en blå di­a­lo­gru­ta rakt ovan­på vad du än gjor­de, in­nan de i IOS 5 fick en mind­re påträng­an­de plats i noti­s­cent­ret. I IOS 12 får no­ti­ser yt­ter­li­ga­re för­bätt­rad funk­tio­na­li­tet. Dels grup­pe­ras no­ti­ser per app istäl­let för att vi­sas en och en, dels går det att stäl­la in avi­se­rings­val per app, vil­ket Si­ri kom­mer ge dig för­slag på om du till ex­em­pel all­tid stäng­er vissa no­ti­ser.

För Ipad finns i år inga stör­re nyheter bort­sett från pre­stan­da­för­bätt­ring­ar­na. Apples eg­na ap­par Röst­me­mo och Ak­ti­er finns nu på Ipad, men fort­fa­ran­de in­te den in­bygg­da kal­ky­la­torn. Vissa in­tres­san­ta ju­ste­ring­ar av gräns­snit­tet har dock gjorts. Dels har kloc­kan i topp­lis­ten på skär­men flyt­tats till väns­ter­kan­ten, vil­ket gör att en ”flärp” likt den i Ip­ho­ne X kan hu­se­ra i skär­men på Ipad. Dels har det till­kom­mit nya ges­ter, vil­ket gör att det går att sty­ra även Ipad helt ut­an hem­knapp, vil­ket är en yt­ter­li­ga­re in­di­ka­tion på en kom­man­de Ipad med 3D-ka­me­ra. Som gräd­de på mo­set ver­kar det ock­så som om Fa­ceID har fått stöd för mer än ett an­sik­te.

MÖRKT GRÄNS­SNITT PÅ RIK­TIGT

Mör­ka gräns­snitt bör­jar bli allt­mer po­pu­lä­ra i takt med det ökan­de an­ta­let OLED-skär­mar och det mer ut­bred­da skärm­tit­tan­det nat­te­tid. Re­dan för fy­ra år se­dan, i Mac OS Yo­se­mite, in­tro­du­ce­ra­des ett mörkt läge. Det var dock blyg­samt, då det en­bart gjor­de den övers­ta me­ny­lis­ten mörk. Det­ta medan Mac OS 10.14 Mo­ja­ve nu får ett mer ge­nom­gri­pan­de mörkt te­ma. Det­ta är ock­så en av hu­vud­ny­he­ter­na.

När det mör­ka lä­get ak­ti­ve­ras på­ver­kar det al­la ap­par som lyss­nar till in­ställ­ning­en. Det­ta gäl­ler i förs­ta hand al­la in­bygg­da ap­par som Fin­der, Mail, An­teck­ning­ar och även Xco­de. Men tan­ken är att även tred­je­parts­pro­gram som lyss­nar till in­ställ­ning­en ska väx­la till mörkt te­ma om det valts i Mac OS. För dig som dag­li­gen väx­lar te­ma be­ro­en­de på om det är mörkt el­ler ljust ute finns en häf­tig funk­tion. Det är näm­li­gen möj­ligt för Mo­ja­ve att au­to­ma­tiskt och steg­vis ak­ti­ve­ra det mör­ka lä­get i takt med att dag över­går till natt, vil­ket även på­ver­kar bak­grunds­bil­den på Mo­ja­ve-ök­nen.

Mac OS 10.14 gör det även lät­ta­re att få ord­ning på skriv­bor­det med hjälp av så kal­la­de stac­kar. Många av oss som an­vän­der skriv­bor­det som till­fäl­lig lag­rings­plats får snabbt ett skriv­bord med iko­ner som fyl­ler he­la ytan. När stac­kar har ak­ti­ve­rats kom­mer fi­ler­na på skriv­bor­det att au­to­ma­tiskt grup­pe­ras ef­ter typ och kun­na öpp­nas likt map­par på IOS.

I Fin­der vi­sas nu lämp­li­ga me­ta­da­ta di­rekt i en hö­ger­list när en fil mar­ke­rats. Dess­utom finns van­li­ga snab­båt­gär­der som att ro­te­ra en bild el­ler lö­senords­skyd­da ett do­ku­ment till­gäng­li­ga i Fin­der ut­an att

be­hö­va öpp­na fi­len. Det går ock­så att ska­pa skräd­dar­syd­da Au­to­ma­tor-kom­man­don till snab­båt­gär­der i Fin­der.

Mac OS har i snart tio år fått ny funk­tio­na­li­tet som tyd­ligt in­spi­re­rats av lik­nan­de egen­ska­per i IOS. Med Mo­ja­ve är det dags för skärm­dump­funk­tio­nen, som nu fun­ge­rar på i prin­cip sam­ma sätt som mot­sva­ran­de funk­tion i IOS. När du ta­git en skärm­dump vi­sas den i nedre hög­ra hör­net, där du ge­nom att klic­ka på den en­kelt kan gö­ra mar­ke­ring­ar el­ler be­skä­ra for­ma­tet. Även skär­m­in­spel­ning av he­la ar­bet­sy­tan el­ler en del av den går nu att gö­ra di­rekt från skärm­dump­verk­ty­get, till skill­nad från ti­di­ga­re då det var gömt inu­ti Quick­ti­me.

Men även om Mac OS tycks få allt mer smu­lor från IOS po­äng­te­ra­des det att de två sy­ste­men ab­so­lut in­te kom­mer att slås ihop, de har helt en­kelt för oli­ka de­sign­mål. Dä­re­mot kom­mer ut­veck­la­re att från och med 2019 kun­na por­te­ra si­na IOS-ap­par till Mac OS. Det­ta är tänkt att gö­ra Mac OS mer till­gäng­ligt för IOS-ut­veck­la­re, då ram­ver­ken för Mac-ut­veck­ling här­stam­mar från Next-ti­den och där­med är när­ma­re 25 år gam­la. En helt om­ar­be­tad Mac App Sto­re ser ock­så da­gens ljus i Mo­ja­ve.

PRA­TA OCH TÄV­LA

App­le Watch har gått från att va­ra ut­skrat­tad till suc­cé. De som tviv­lar ska ve­ta att om App­le gjor­de klock­de­len till ett eget fö­re­tag, så skul­le det va­ra ett av de 300 störs­ta i USA. WatchOS 5 har ock­så be­tyd­ligt fler nyheter än fjol­å­rets upp­da­te­ring, kans­ke främst för att den re­la­tivt kle­na hård­va­ran i Se­ri­es 0 in­te läng­re stöds. En ny funk­tion är Wal­kie Tal­kie, som gör det möj­ligt att pra­ta di­rekt med vän­ner ut­an att de be­hö­ver öpp­na ditt med­de­lan­de för att hö­ra ljud­in­spel­ning­en. Trä­nings­ap­pen har fler trä­nings­ty­per i form av yo­ga och hi­ke samt ger dig mer da­ta un­der trä­ning­en. Du kan även stäl­la in en takt du öns­kar hål­la un­der jogg­ning och pro­me­nad för att få vib­ra­tions­var­ning­ar när du lig­ger un­der den­na. Kloc­kan kän­ner ock­så av när du ver­kar trä­na och fö­re­slår att star­ta ett lämp­ligt trä­nings­pass. För dem som spor­ras av att täv­la mot and­ra finns ett nytt täv­lings­lä­ge, där du och en vän kan ut­ma­na varand­ra i att va­ra mest ak­tiv un­der en vec­ka.

Podcasts har nu fått en egen app i WatchOS och det lär dy­ka upp fler ljud­fo­ku­se­ra­de ap­par för sy­ste­met. För nu kan näm­li­gen tred­je­partsap­par spe­la upp ljud i bak­grun­den, vil­ket bland an­nat öpp­nar för and­ra mu­sik­tjäns­ter än Apples egen. En li­ten men än­då trev­lig för­bätt­ring är ock­så att Si­ri kan ak­ti­ve­ras så fort du lyf­ter hand­le­den mot an­sik­tet, allt­så ut­an att du först be­hö­ver sä­ga ”Hej Si­ri”.

Det här var någ­ra av ny­he­ter­na som vi snap­pa­de upp på WWDC. Det ver­kar bli ett in­tres­sant år för dem som an­vän­der pro­duk­ter från App­le.

”WatchOS 5 har ock­så be­tyd­ligt er nyheter än ol­å­rets upp­da­te­ring.”

Mac App Sto­re får ett re­jält an­sikts­lyft i MacOS Mo­ja­ve.

Fi­ler på skriv­bor­det kan au­to­ma­tiskt ord­na sig i stac­kar, så att du und­vi­ker rö­ran som van­li­gen upp­står.

MacOS har änt­li­gen fått ett full­stän­digt mörkt te­ma, vil­ket ge­nom­sy­rar he­la sy­ste­met och al­la in­bygg­da ap­par.

Ani­mo­ji väx­er vi­da­re i form av Me­mo­ji, 3D-fi­gu­rer som du själv kan kon­stru­e­ra.

Si­ri Shortcuts lå­ter dig kopp­la eg­na röst­kom­man­don till skräd­dar­syd­da hän­del­se­för­lopp.

IOS 12 lå­ter dig över­va­ka och be­grän­sa skärm­ti­den för bå­de dig själv och di­na barn.

Fa­ce­ti­me stö­der nu grupp­sam­tal med upp till 32 del­ta­ga­re.

Ställ in vil­ken takt du öns­kar hål­la och låt App­le Watch med­de­la dig med vib­ra­tio­ner när du mås­te öka.

Fit­ness är en stor del av App­le Watch och i WatchOS 5 kan du täv­la mot vän­ner i vem som är mest ak­tiv.

Kloc­kan kan age­ra wal­ki­e­tal­kie så att du kan kom­mu­ni­ce­ra di­rekt med vän­ner.

App­le Watch kan nu kän­na av när du tycks trä­na och frå­ga om du vill star­ta ett trä­nings­pass.

Yo­ga är en av de nya trä­nings­for­mer­na i WatchOS 5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.