BYWORD

Datormagazin - - MJUKVARA | OS X -

För någ­ra år se­dan gick det mo­de i att an­vän­da mi­ni­ma­lis­tis­ka ap­pli­ka­tio­ner. Det hand­la­de om att an­vän­da­ren skul­le få fo­kus ge­nom att kun­na fläs­ka ut sin ap­pli­ka­tion över he­la skär­men och ha få, el­ler inga, funk­tions­knap­par syn­li­ga. Un­der­teck­nad tes­ta­de de fles­ta och den som över­levt he­ter Byword. Det­ta är egent­li­gen först och främst ett re­di­ge­rings­pro­gram för dem som skri­ver i Mark­down. Dock kan Byword även an­vän­das för att ko­da HTML el­ler vad man vill, egent­li­gen – jag an­vän­der det för allt från kor­ta­re an­teck­ning­ar till läng­re tex­ter som den du läser nu.

Mer in­for­ma­tion: https://by­word­app.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.