THE UNARCHIVER

Datormagazin - - MJUKVARA | OS X -

Ett pro­gram som pac­kar upp kom­pri­me­ra­de fi­ler, ska det va­ra nå­got? Ja, om det är The Unarchiver vi ta­lar om, vil­ket det ju rå­kar va­ra just här.

Läng­re till­ba­ka i Mac-histo­ri­en var det and­ra kom­pri­me­rings­for­mat än Zip som gäll­de – då an­vän­de vi Stuf­fit Ex­pan­der och an­nat, vil­ket var kom­mer­si­el­la pro­gram, för att kun­na pac­ka upp vå­ra fi­lar­kiv, nå­got som gi­vet­vis var van­sin­ne med da­gens mått mätt. Hur som helst är The Unarchiver uppack­nings­pro­gram­met som er­sät­ter al­la and­ra uppack­nings­pro­gram, och dess­utom stäl­ler dem i skam­vrån. Lis­tan över al­la for­mat som stöds av The Unarchiver är en halv­mil lång och ap­pli­ka­tio­nen är gra­tis att lad­da ner från Mac App Sto­re.

En kul anek­dot är att man­nen bakom The Unarchiver, en her­re från Fin­land vid namn Dag Ågren, för­ra året med­de­la­de att han in­te rik­tigt ha­de tid att upp­da­te­ra The Unarchiver ef­ter att ha släppt ap­pli­ka­tio­nen för tio år se­dan. Ett an­nat mjuk­va­ru­fö­re­tag, Macpaw, köp­te då mjuk­va­ran och fort­sat­te vi­da­re­ut­veck­la den ut­an att bör­ja ta be­talt för The Unarchiver.

Mer in­for­ma­tion: https://macpaw.com/blog/macpaw-bought-unarchiver

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.