PWSAFE

Datormagazin - - MJUKVARA | OS X -

Det finns mäng­der av lö­senords­han­te­ra­re för din Mac. Ett ex­em­pel är 1pas­sword, den in­bygg­da nyc­kel­ring­en i Mac OS är ett an­nat. Se­dan har vi PWsafe. Det som gör pro­gram­met så spe­ci­ellt, och trev­ligt, är dels att det finns för Mac, Ip­ho­ne och Ipad, dels att det kan syn­kro­ni­se­ra över Icloud och Drop­box. Det se­na­re är högin­tres­sant för dem som kom­bi­ne­rar Mac med and­ra platt­for­mar. För­vis­so finns in­te PWsafe för Win­dows och Linux, men pro­gram­met an­vän­der sig av ett öppet och sä­kert da­ta­bas­for­mat kal­lat Psa­fe3. Sam­ma for­mat an­vänds i ett pro­jekt kal­lat Password Sa­fe, som i sin tur är gra­tis och finns för Linux och Win­dows.

Mer in­for­ma­tion: http://pwsafe.in­fo/mac/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.